بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

441 : ځمکه هغه سوځي، چې ارو پرې بلیږي – دی ته څه ډول جمله ویل کیږی:

1- محاوره

2- منظوم متل

3- اصطلاح

4- منثور متل

442 : نعت څه ته وایي:

1- هغه منظوم یا منثور کلام، چې د حضرت محمد (ص) شخصیت او اخلاقو ستاینه پکی شوی وي

2- هغه منظوم یا منثور کلام، چې د اصحابو ستاینه پکي وي

3- د شخانو ستاینو ته ویل کیږي

4- اسم

443 : «یایې مړ د بیلتانه له غمه ژر وای *** یا په دواړو سترګو ټپ ړوند په نظر وای» په پورته بیت کې د قافیه کلیمې په نښه کرئ:

1- ژر، نظر

2- وای، وای

3- بیلتانه

4- دواړو، سرتګو

444 : د پوهاند عبدالحی حبیبي اصلی استوګن ځای په نښه کړی

1- کندهار

2- ننگرهار

3- پکتیا

4- کابل

445 : « دا په مخ یی د خط لیکه دوتا راغله *** که کعبی لره مشکینه قبا راغله » په پورته بیت کی ردیف په نښه کړی:

1- دا، که

2- دوتا، قبا

3- راغله، راغله

4- مخ یی، کعبی

446 : د « وړتیا » کلیمی سمه جمع بڼه عبارت ده له:

1- وړتیا وې

2- وړتیا ګان

3- ور تیا ګان

4- وړتیان

447 : د سپما جمع بڼه په نښه کږی :

1- سپمایی

2- سپماوې

3- سپموي

4- سپماو

448 : د «زیرمې» کلیمي مفرد بڼه عبارت ده له:

1- زیرمي

2- زیرمه

3- زیرمي

4- ګرنګ

449 : د «اړدوړ» لغت سمه معنا په نښه کړئ:

1- ضرورت

2- اغتشاش

3- ابدات

4- غوره کول

450 : د «عقرب» کلیمی سمه معنا په نشه کړئ:

1- سلواغه

2- خپلوان

3- لړم

4- لیندی

451 : د «ورزش» یو ډول دي:

1- باغې

2- باغی

3- غیړې

4- غبرګ

452 : هغه وینا چې له وزن، قافیي او ردیف څخه آزاده وي په نښه کړئ:

1- سجع

2- نظم

3- نثر

4- شعر

453 : د «وړاندی» لغت کې پښتو ځانګړی توری په نښه کړئ:

1- و

2- د

3- ړ

4- ي

454 : د «ونډه» هم قافیه کلیمه په نښه کړئ:

1- ساتل

2- تړاک

3- پنډی

4- څنډه

455 : «لاړل» دکومی زمانی فعل دی:

1- اوس مهال

2- تیرمهال

3- نږدی راتلونکی مهال

4- راتلونکی مهال

456 : د «پادشاهی» کلمه خو څپې لري:

1- دوه

2- څلور

3- یوه

4- دری

457 : په دی بیت کی ردیف په نښه کړی: «دم ځمکی ته راستون کا- په اور دغم یی سوی لړمون کا»

1- وته- په

2- آدو – اور

3- راستون – لړمون

4- کا - کا

458 : په دی بیت کی « ای ایمل خانه پښتانه دی هیرولی نه شی – وکړه باور چی مغلو اله ایرولی نه شی» دریف په نښه کړی:

1- نه شی، نه شی

2- هیرولی، تیرولی

3- شی، شی

4- خانه، پښتانه

459 : په دی بیت کی «عاقبت به خپل ورغوی په غاښ پری کا – هرچی کارکا ددښمنو په ورمونه» لاندې کوم مفهوم نغښتی دی:

1- قدر، مړ

2- غواړه، ژړاه

3- می، شم

4- ژوندون، مړ

460 : «په خوانې کې چې دی کار له لاسه ورځي *** په پیړۍ په دې ونه رسي لاسونه *** خدای هغه په دواړو کونو دي نمځلی*** چې ورځ عدل و داد په ښپه لمونځونه » په پورتنیو بیتونو کې د قافیې کلمیې په نښه کړئ:

1- لاسونه

2- دي، دي

3- هغه، شپه

4- دواړو، کونو