بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

461 : د « تنوع » لغت سمه معنا عبارت ده له ؟

1- قسم

2- نو

3- رنګین

4- اوږ

462 : د « سکون » معنا په نښه کړی ؟

1- حیرانتیا

2- تشویش

3- ولوله

4- چوپتیا

463 : د «کامل » لغت مترادف معنا عبارت ده له ؟

1- کامیاب

2- بشپړ

3- قلاون

4- قاموس

464 : په دغه بیت کی څه شی سره تشبه شوی دی ؟ «که حرص درباندی زور شی مرګ دریا د کړه د اعلاج دغه رنځ لره محکم »

1- حرص له رنځ سره او مرګ له رنځ سره

2- حرص له رنځ سره او رنځ له علاجه سره

3- رنځ له علاج سره او حرص له مرګ سره

4- حرص له رنځ سره او مرګ له علاج سره

465 : د « ټکنی» لغت سمه معنا په نښه کړی ؟

1- ټاکل

2- ترسیده

3- خنډنی

4- تګیدلی

466 : د «زیار» معنا په نښه کړی ؟

1- بریالی

2- هڅول

3- رحمت

4- کوشش

467 : د « خشمیدل » کلیمی سمه معنی عبارت ده له ؟

1- پرنجیدل

2- غوسه کیدل

3- قهرمان

4- جګر خون

468 : د «ټوکیدل» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- ورانیدل

2- تقسیم

3- خرانیدل

4- زرغونیدل

469 : د «چلند» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- سلوک

2- ګړنی

3- خواک

4- چاره

470 : د «جهت» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- خوا

2- ظریف

3- طرز

4- لور

471 : د «یون » لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- حرکت

2- رنګین

3- نګارستان

4- تهمت

472 : هغه نثری داستان چی لڼدوی اوله نیم ساعت څخه تر دو و ساعتو پوری ختم شی په نښه کړی ؟

1- نکل

2- افسانه

3- لڼده کیسه

4- رومان

473 : د « پیل » لغت ضد معنا عبارت ده له ؟

1- پای

2- وروسته

3- اړخ

4- جلو

474 : د « تاکلی» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- غر

2- ټال

3- غوره

4- ټول

475 : هغه کلیمه چی معنا یی پلا، وار اویا دوران دی په نښه کړی ؟

1- نظام

2- پیر

3- تیر

4- چار

476 : د ادبی فنون په کومه برخه کی د وینا بیان او مطلب د ښی افادی لارو چاروته پاملرنه کیږی ؟

1- معانی

2- بدیع

3- بلاغت

4- بیان

477 : «توانمند » لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- توانا

2- قدرت

3- جمال

4- حاکم

478 : د تشبیه غرض زیاتره څه شی ته راجع کیږی ؟

1- د تشبیه اداتو

2- د تشبیه وجه ته

3- مشبه به ته

4- مشبه ته

479 : د « لړلیک » لغت سمه معنی په نښه کړی ؟

1- اوښان

2- ورښه

3- پخوا

4- فهرست

480 : د « ورمونه » مترادف کلیمه په نښه کړی ؟

1- ګزک

2- پندونه

3- وارونه

4- وراندی