بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

41 : په لاندی بیتونو کې د لبان او یاقوت تر منځ وجه تشبیه په نښه کړئ : سرو لبانو ی دی یاقوت کړه / سره په وینو کی غرقاب / مشک دي هسی ستا و خط ته / لکه مشکو ته تراب / نرګس کوز کوري له شرمه / ستا د سترګو په جواب/

1- ښایست

2- ګردوالی

3- ګرانښت

4- سوروالی

42 : تر تور خط لاندی یی زنه هسی زیب کا / لکه ټول شې مجی په انګبین / په پورته بیت کی ) د مجو تولیدل په انګبین ( عبارت دی له :

1- مشبه

2- وجه شبه

3- د تشبیه ادات

4- مشبه به

43 : پیچ و خم شی مار چی سرو ته خانه کا / مار د زلفو ستا په قد پیچ خم و خوت / په پورتنی بیت کي ) مار( عبارت ده له:

1- مشبه

2- مشبه به

3- وجه شبه

4- د تشبیه ادات

44 : که وایم سنا غړ کی جنت و زما ....پوه شوی نه یم اشټباه کړمه جنت خو ټیت ستا تر قدم لاندی ....په اعلی خم د اعلی کړمه په پورته بی کی څه دول معنوی صنعت راغلی په نښه کړئ:

1- طباق

2- عکس او تبدیل

3- حسن تعلیل

4- رجوع

45 : ما وی ته جوړه سپوړمۍ یي......له خطا شم سپوړمۍ څه وی د سپوړمۍ مخ کړۍ کرښی .....کله تاسو سره سمیړې په پورته بیت کې څه دول معنوی صنعت راغلۍ په نښه یی کړی:

1- حسن تعلیل

2- رجوع

3- عکس و تبدیل

4- طباق

46 : د (بشپړ) لغت سمه معنی:

1- بشر

2- مکمل

3- شیر

4- ماهی

47 : د لاندی شعر شاعر څوک دی: ( حریت د هر ملت د بدن زړه دی، که دانه وی هم ملت مري هم بقا مرې):

1- حمزه شینواری

2- غنی خان غنی

3- عبدالشکور رشاد

4- پروین ملال

48 : په لاندی کلمو کی نوم په نښه کړی:

1- ظرافت

2- نزاکت

3- استعداد

4- لس

49 : په لاندی کلیمو کې جمع نوم په نښه کړی:

1- پکتیا

2- سمندر

3- پښتنه

4- پښتانه

50 : د امیر کړور د پاچاهې معلوم کال په نښه کړی:

1- 39 هـ ق

2- 239 هـ ق

3- 139 هـ ق

4- 339 هـ ق

51 : د مشبه به لغت سمه معنی:

1- نیږدیوالی

2- له کوم شی ،سره چې یوه شی تشبه کیږي

3- ورته کول

4- یو شی دبل په شان کیدونه

52 : په لغت کې غوره او نیکی ستاینی ته وایی هغه کلمه په نښه کړی:

1- نظم

2- صحت

3- نعت

4- عاقبت

53 : عبدالرحمن بابا د زیږیدو کال په نښه کړی:

1- 1242 هـ ش

2- 1042 هـ ش

3- 1142 هـ ش

4- 1000 هـ ش

54 : د «تړل» لغت ضد معنی:

1- وتاړه

2- بندول

3- خالصونه

4- کلکول

55 : په لاندې کلیمو کی مفرد نوم په نښه کړی:

1- زړه

2- میندی

3- پلرونه

4- استادان

56 : (محاورې) ته کوم نوم ورکړل شوی دی:

1- متل

2- اصطلاحی

3- ګړنې

4- کړنګ

57 : په لاندی بیت کې ابرو له څه شی سره تشبې شوي، په شمشیر د قاتل آب وینم د وینو که ښکاره یې په ابرو شوې د ،و ټیکه

1- ټک

2- شمشیر

3- آب

4- قاتل

58 : په لاندې بیت کې مشبه به په نښه کړی: هیڅ پري ته پتوهیږم دا دی زنه که مڼه ده/ خال دی دی په زنه که دانه ده د ماڼي:

1- د زنې خال

2- دانه

3- زنه

4- مڼه

59 : (ماته د ځوانۍ خبرې مه کوه همدمه/ مه را یادوه راته چې دا قصه زړی ده) پته پورته بیت کې څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه یې کړی:

1- حسن تعلیل

2- قلب

3- تلمیح

4- طباق

60 : سگ مگس خو سگ مگس دی نور به نه شی / که هر څو یې اړوي کاواک دي/ په پورته بیت کې څه ډول لفظی صنعت راغلی په نښه یی کړی:

1- توشیح

2- قلب

3- رجوع

4- طباق