بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

81 : د «بهیر» لغت سمه معنی:

1- خبریال

2- جریان

3- سیند

4- رڼی

82 : د امیر کروړ د پاچاهی معلوم کال په نښه کړی:

1- 39 هـ ق

2- 239 هـ ق

3- 139 هـ ق

4- 339 هـ ق

83 : «فراق په ما خوری د زړګی وینی - اشنا مې نشته الله می وینی» په پورته بیت کی کارول شوی تجنیس په نښه کړی:

1- مرفوع تجنیس

2- تام تجنیس

3- ناقص تجنیس

4- زاید تجنیس

84 : په لغت کی غوره او نیکی ستاینی ته وایی . هغه کلمه په نښه کړی:

1- نظم

2- صحت

3- نعت

4- عافیت

85 : عبدالرحمن بابا د زیږیدلو کال په نښه کړی:

1- 1242 هـ ق

2- 1042 هـ ق

3- 1142 هـ ق

4- 1000 هـ ق

86 : د « محروم » لغت سمه معنی په نښه کړی:

1- برخمن

2- بی برخی

3- بی واک

4- تمنا

87 : د « کړاو » معنا په نښه کړی:

1- کرارول

2- تکلیف

3- آرام

4- مختلف

88 : ترکیبونه په کومو ډولونو ویشل کیږی:

1- اسمی

2- فعلی

3- 1 او 2 سم دی

4- قیدی

89 : د سید شمس الدین مجروح، شاعره خور په نښه کړی:

1- نیک بخته

2- حلیمه ختک

3- میرمن حمیده

4- رابعه

90 : له بیلابیلو غږونو څخه جوړه ده:

1- غوږ

2- خوله

3- ژبه

4- لاس

91 : د مړاوی کلیمی ته ویلای شو:

1- ادات

2- قید

3- اسم

4- صفت

92 : د کوم کال وروسته تذکرة الاولیا لیکل شوی دی:

1- 612 هـ ش

2- 512 هـ ش

3- 182 هـ ش

4- 712 هـ ش

93 : د عبدالرحمن بابا د پلار نوم په نښه کړی:

1- عبدالله

2- عبدالستار خان

3- ملک اکوړی

4- بهادر خان

94 : هغه کس چی د فخر افغان په لقب ویاړل شوی په نښه کړی:

1- عبدالغفار خان

2- حمزه شینواری

3- اجمل ختک

4- تول سم دی

95 : د « ماڼۍ » معنا په نښه کړی:

1- کوته

2- اتاق

3- خونه

4- قصر

96 : لومړۍ لویه جرګه چی په کوکران کی جوړه شوه کال یی په نښه کړی:

1- 1005 هـ ق

2- 1105 هـ ق

3- 1205 هـ ق

4- 1305 هـ ق

97 : ادبی صنعتونه په څو ډوله دی:

1- درې

2- دوه

3- څلور

4- یوه

98 : ز موږ ښوونکی ډیره وړتیا لری، څه ډول جمله ده:

1- خبری

2- قسمیه

3- تعجبی

4- ټینګار

99 : د «ویرنه» معنا په نښه کړی:

1- افتخار

2- مرثیه

3- ژړل

4- ویریدل

100 : د « معینه » معنا په نښه کړی:

1- اتکل

2- کتنه

3- ټاکلۍ

4- پلاوی