بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

161 : بیټ نیکه د چا زوی دی؟

1- امیرناصر

2- کیس عبدالرشید

3- غرښت

4- سړبن

162 : لاندې شعرشاعر په نښه کړئ؟ لویه خدایه لویه خدایه ــ ستا په مینه په هرځایه

1- ملک یارغرشین

2- ښکارندوی غوري

3- شیخ متي

4- بیټ نیکه

163 : «د فلک له چارو څه وکړم کو کار - زمولوی هر گل چی خاندی په بهار» پورته شعر اسعد سوری د چا په ویر کی ویلی ده؟

1- امیر محمد سوری

2- امیر فولاد

3- شیخ حمید

4- سلطان شهاب الدین

164 : امیر كروړ په كوم ځای كي امیر شو:

1- په هرات كي

2- په ننگرهار كي

3- د غورپه مندیش كي

4- په قندهاركي

165 : د بیت نیكه ژوند له دلاندې كالونو ترمنځ تخمین شوی دی:

1- 150-100 هـ ق

2- 400-300 هـ ق

3- 400-350 هـ ق

4- 800-600 هـ ق

166 : شیخ اسعد سوري د چا د دربار شاعردی؟

1- امیرمحمد سوري

2- امیرکروړ

3- شاه حسین هوتک

4- سلطان شهاب الدین

167 : په پښتو ژبه کې لومړی ځل قصیده چا ویلې ده؟

1- شیخ اسعد سوري

2- امیرکروړ

3- ښکارندوی

4- بیټ نیکه

168 : امیرکروړ په کوم کال کې مړ دی؟

1- 154 هـ ق

2- 139 هـ ق

3- 245 هـ ق

4- 425 هـ ق

169 : د یوې ژبې لیکلي نا لیکلي منظوم منثورآثا رچې هنري ارښت ولري عبارت:

1- ادبي تاریخ

2- ادبي هنري نثر

3- ادبیات

4- ادبي نقد

170 : ابوهاشم بن زید په کوم ځای کې زیږیدلی دی؟

1- په کندهارکې

2- په ارغستان کې

3- د هلمند په سروان کې

4- په کابل کې

171 : لومړنی نثري کتاب څه نومیږي؟

1- تذکرة اولیا

2- پټه خزانه

3- سالووږمه

4- ټول سم دي

172 : ابو هاشم زید سرواني په کوم کال کې زیږدلی دی؟

1- 223 هـ ق

2- 222 هـ ق

3- 221 هـ ق

4- 220 هـ ق

173 : په پښتو کې لومړی نثر چا لیکلی دی؟

1- ابوهاشم سرواني

2- محمد هوتک

3- شیخ بوستان

4- سلیمان ماکو

174 : ابو محمد هاشم په کوم کال کې مړدی؟

1- 296 هـ ق

2- 297 هـ ق

3- 298 هـ ق

4- 294 هـ ق

175 : ښکارندوی غوري د چا د دربارشاعر دی؟

1- شهاب الدین غوري

2- امیرمحم دسوري

3- امیرکروړ سوري

4- شاه حسین هوتک

176 : د سلطان شهاب الدین غوري په ستاینه چا شعرولی دی؟

1- سلیمان ماکو

2- ملک یارغرشین

3- شیخ متي

4- ښکارندوی غوري

177 : ښکارندی غوري په کوم کال کې ژوند کاوه؟

1- 580 هـ ق

2- 297 هـ ق

3- 299 هـ ق

4- 223 هـ ق

178 : لاندې شعر شاعر په نښه کړئ؟ «ژبه هم ښه وینا کاندې چې یې وینه- د خاوند په الس کې رزاو درهمونه»

1- ابوهاشم سرواني

2- ښکارندوی غوري

3- شیخ اسعد سوري

4- شیخ متي

179 : لاندې شعر شاعر په نښه کړئ؟ «دپسرلي ښکلونکي بیا کړل سنګارونه - بیا یې ولونل په غرونو کې لعلونه»

1- شیخ اسعد سوري

2- امیرکروړ سوري

3- امیرفولاد سوري

4- ښکارندوی غوري

180 : امیرکروړ سوري د کومې دورې شاعر دی؟

1- منځنۍ

2- لرغونې

3- معاصره

4- ټول سم نه دي