بانک سوالات فیزیک

تعداد سوالات : 79

1 : اگر در یک سرکت برقی `9A` جریان برقی جاری باشد، در مدت `9` ثانیه چند کولمب چارج از مقطع عرضی آن عبور میکند:

1- `54C`

2- `81C`

3- `84C`

4- `64C`


2 : از جمله واحدات ذیل کدام واحد به کمیت سکالری ارتباط دارد:

1- متر بر ثانیه

2- ژول

3- متر

4- نیوتن


3 : اگر در یک سرکت `7A` جریان برقی جاری باشد، بعد از چه زمان از مقطع عرضی سرکت `49C` چارج عبور خواهد کرد:

1- `10s`

2- `7s`

3- `13s`

4- `3s`


4 : بالای یک جسم `24 N` قوه عامل وارد می شود و تعجیل آن به `s^{2}`/ `\frac{6}{5}m` می رسد، کتله جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `40kg`

2- `60kg`

3- `20kg`

4- `30kg`


5 : معادلۀ حرکت یک جسم در سیستم M.K.S , `x=t^{2}-8t , y=2t^{2}-10t` می باشد. مقدار تعجیل جسم مذکور را بعد از `t=2sec` دریافت کنید:

1- `7\frac{m}{s^{2}}`

2- `\sqrt{13}\frac{m}{s^{2}}`

3- `2\sqrt{13}\frac{m}{s^{2}}`

4- `2\sqrt{5}\frac{m}{s^{2}}`


6 : یک جسم با کتله `2kg` به ارتفاع `2m` در زمان `0.4 s` بالا برده می شود، طاقت دستگاه را دریافت نمایید: `(10\frac{m}{s^{2}})`

1- `300w`

2- `400w`

3- `200w`

4- `100w`


7 : یک جسم از یک ارتفاع سقوط آزاد می کند و سرعت برخورد آن به زمین `80\frac{m}{s}` است. بعد از چقدر وقت به زمین می رسد: `g=10\frac{m}{s^{2}}`

1- `8s`

2- `10s`

3- `6s`

4- `5s`


8 : یک جسم از کدام ارتفاع سقوط آزاد می کند تا بعد از دوازده ثانیه به زمین برسد: `g=10\frac{m}{s^{2}}`

1- `420m`

2- `720m`

3- `620m`

4- `320m`


9 : معادلۀ حرکت یک جسم در سیستم M.K.S , `x=t^{2}-8t , y=2t^{2}-10t` می باشد. مقدار تعجیل جسم مذکور را بعد از `t=1sec` دریافت کنید:

1- `15\frac{m}{s^{2}}`

2- `\sqrt{5}\frac{m}{s^{2}}`

3- `10\frac{m}{s^{2}}`

4- `2\sqrt{5}\frac{m}{s^{2}}`


10 : سرعت یک جسم توسط یک دستگاه که قوه `30N` بالای آن وارد می کند، به `10\frac{m}{s}` میرسد، طاقت دستگاه را دریافت نمایید:

1- `40w`

2- `3\cdot 10^{9}\frac{erg}{s}`

3- `30w`

4- `3\cdot 10^{7}\frac{erg}{s}`


11 : در معادله `x=16sin(10t+\frac{3\pi }{2})` تقدم فاز جسم مهتزز را دریافت کنید:

1- `-\frac{\pi }{2}`

2- `\frac{2\pi }{2}`

3- `\frac{\pi }{2}`

4- `\frac{5\pi }{2}`


12 : در معادله `x=16sin(10t-\frac{3\pi }{2})` تقدم فاز جسم مهتزز را دریافت کنید:

1- `\frac{\pi }{2}`

2- `-\frac{3\pi }{2}`

3- `-\frac{\pi }{2}`

4- `\frac{5\pi }{2}`


13 : کدام یک از جمله واحدات ذیل، واحد کمیت وکتوری می باشد:

1- ژول

2- سانتی گرید

3- متر

4- کیلوگرام


14 : طاقت یک دستگاه `150w` است بعد از چقدر وقت دستگاه `3000J` کار را اجرا می کند؟

1- `25sec`

2- `20sec`

3- `5sec`

4- `15sec`


15 : طاقت یک دستگاه `150w` در زمان `20sec` کار اجرا شده توسط دستگاه چقدر است؟

1- `3500J`

2- `5000J`

3- `2500J`

4- `3000J`


16 : اصل عدم قطعیت `\Delta p` یکی از کمیت های ذیل را نشان می دهد :

1- عدم قطعیت

2- تغیرات فشار

3- تغیرات وزن

4- عدم قطعیت در مومنتم


17 : اگر موثریت یک دستگاه `60%` باشد وتوسط دستگاه کار اجراشده `600J` باشد به دستگاه چقدر انرژی داده شده است :

1- `800J`

2- `900J`

3- `1100J`

4- `1000J`


18 : اگر موثریت یک دستگاه `650%` باشد وتوسط دستگاه کار اجراشده `650J` باشد به دستگاه چقدر انرژی داده شده است :

1- `1000J`

2- `800J`

3- `900J`

4- `1100J`


19 : برای دیتای ذیل در سرکت `RL` ضریب اندکتیوتی را دریافت کنید؟ `I=10A`, `u=30J`

1- `8H`

2- `0.9H`

3- `0.6H`

4- `6H`


20 : اگر `10N` قوه جسم را از حالت سکون به حرکت بیاورد بعد از چند ثانیه مومنتم آن به `25kg m/sec` می رسد:

1- `25sec`

2- `2.5sec`

3- `5sec`

4- `38sec`