بانک سوالات فیزیک

تعداد سوالات : 79

21 : جسم اهتزاز کننده یک اهتزاز را در `4sec` تکمیل می نماید پس فریکونسی زاویوی آن را دریافت نماید:

1- `5\frac{rad}{sec}`

2- `5.4\frac{rad}{sec}`

3- `2\frac{rad}{sec}`

4- `1.57\frac{rad}{sec}`


22 : برای انتشار امواج ساکن به چند محیط ضرورت است:

1- `1`

2- `3`

3- `2`

4- `4`


23 : کدام نور از طیف نور سفید در منشور بیشتر منکسر می شود:

1- نور نارنجی

2- نور سبز

3- نور سرخ

4- نور زرد


24 : یک چارچ `0.5C` در بین ساحۀ برقی `8V/m` رها می گردد، اگر چارچ به اندازە `0.5m` تغییر مکان نماید، تفاوت پوتاشنیل آن را از جنس ولت دریافت نمایید:

1- `6`

2- `8`

3- `12`

4- `4`


25 : اگر طول تصویر در عدسیۀ محدب `12cm` و بزرگنمایی آن `\frac{3}{4}` باشد، طول جسم را دریافت نمایید:

1- `20cm`

2- `10cm`

3- `8cm`

4- `16cm`


26 : اگر `15N` قوه جسم را از حالت سکون به حرکت بیاورد، بعد از چند ثانیه مومنتم آن به `25kg\cdot m//s` می رسد:

1- `1.67s`

2- `5s`

3- `7s`

4- `3.8s`


27 : `423K` مساوی به چند درجه فارنهایت می باشد:

1- `330^{\circ}F`

2- `302^{\circ}F`

3- `290^{\circ}F`

4- `320^{\circ}F`


28 : مومنتم یک جسم `28kg\cdot m//s` است، اگر کتلۀ جسم مذکور `4kg` باشد، سرعت جسم را دریافت نمایید:

1- `7m/s`

2- `5m/s`

3- `10m/s`

4- `6m/s`


29 : اگر `25N` قوۀ جسم را از حالت سکون به حرکت بیاورد، بعد از چند ثانیه مومنتم آن به `62.5kg \cdot m//s` می رسد:

1- `2.5s`

2- `4s`

3- `5s`

4- `4.5s`


30 : یک توپ تحت تحت زاویۀ `45^{\circ}` که مرکبۀ عمودی سرعت آن `6\sqrt{2}m/s` است، پرتاب می شود، سرعت جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `13m/s`

2- `10m/s`

3- `12m/s`

4- `8m/s`


31 : یک توپ تحت تحت زاویۀ `45^{\circ}` که مرکبۀ افقی سرعت آن `6\sqrt{2}m/s` است، پرتاب می شود، سرعت جسم مذکور را دریافت کنید:

1- `10m/s`

2- `8m/s`

3- `14m/s`

4- `12m/s`


32 : وقتیکه یک جسم تحت تأثیر قوۀ خارجی قرار بگیرد، شکل خود را تغییر داده و بعد از دورشدن تأثیر قوۀ جسم به حالت اولی خود بر می گردد. این حالت جسم را به یکی نامهای ذیل یاد می شود:

1- قابلیت نفوذ جسم

2- تخلخل جسم

3- فشار جسم

4- ارتجاعیت جسم


33 : `432K` مساوی به چند درجه سانتیگرید می باشد:

1- `150^{\circ}`

2- `170^{\circ}`

3- `423^{\circ}`

4- `302^{\circ}`


34 : در تداخل امواج الکترمقناطیس برای نوار روشن نهم فرق راه را دریافت کنید:

1- `14\lambda `

2- `9\lambda `

3- `10\lambda `

4- `8\lambda `


35 : در آیینۀ مقعر، در کدام حالت تصویر بزرگتر از جسم می باشد:

1- وقتیکه جسم در محراق باشد

2- وقتیکه جسم در مرکز باشد

3- وقتیکه جسم در محراق یا بین محراق و رأس باشد

4- وقتیکه جسم بین محراق و رأس باشد


36 : نسبت قوۀ عامل بر مساحت مقطع سیم را به یکی از نام های ذیل یاد می نماید:

1- سترین شیر

2- سترین

3- توان

4- فشار تراکمی


37 : دو قوه که مقدار شان با هم مساوی و هم جهت بالای یک جسم عمل میکند، اگر محصله قوه ها `20N` باشد، مجموعه هر دو قوه را دریافت کنید:

1- `30N`

2- `50N`

3- `10N`

4- `20N`


38 : `10N` قوه بالای یک انجام میله در کدام فاصله از نقطه اتکاء می نماید در صورتی که مومنت قوه در انجام دیگر میله `30N\cdot m` باشد:

1- `3m`

2- `6m`

3- `1m`

4- `10m`


39 : اگر دو موتر؛ کرولا و لاری به عین سرعت حرکت کند، مومنتم کدام موتر زیاد است:

1- لاری

2- هر دو موتر هیچ نوع مومنتم ندارد

3- مومنتم لاری و کرولا با هم مساوی است

4- کرولا


40 : اگر عمق ظاهری یک حوض `15m` و ضریب انکسار آب `1.3` باشد، عمق واقعی حوض را دریافت نمایید:

1- `19.5`

2- `4`

3- `3`

4- `1.5`