بانک سوالات فیزیک

تعداد سوالات : 79

41 : اگر فاصله تصویر از آیینه محدب, که فاصله محراقی آن `20cm` است، `-12.7cm` باشد، مقدار فاصله جسم از آیینه را دریافت نمایید:

1- `45cm`

2- `60cm`

3- `28.8cm`

4- `34.8cm`


42 : اگر در یک آیینه فاصله یک جسم از محراق آیینه `5cm` و فاصله تصویر آن از محراق `20cm` باشد، مقدار فاصله تصویر را از رأس آیینه دریافت نمایید:

1- `15cm`

2- `30cm`

3- `40cm`

4- `10cm`


43 : اگر شعاع انحنای یک عدسیه محدب `2cm` و فاصله جسم از عدسیه `3cm` باشتد، مقدار فاصله تصویر را از عدسیه دریافت نمایید:

1- `3cm`

2- `1.5cm`

3- `4cm`

4- `2.5cm`


44 : یک میله که طول آن `3m` است، بالای یک انجام آن که از نقطته اتکا `2m` فاصله دارد، `5N` قوه وارد می شود، برای تعادل میله بالای انجام دیگر آن چقدر قوه باید وارد شود

1- `20N`

2- `10N`

3- `40N`

4- `30N`


45 : `20N` قوه بالای مقطع یک سیم عمل میکند و ستریس یونگ برای سیم `2\cdot 10^{9}kp` است، مساحت مقطع سیم را دریافت کنید:

1- `5mm^{2}`

2- `10mm^{2}`

3- `20mm^{2}`

4- `30mm^{2}`


46 : طیف پخش شده از اتوم ها، توسط کدام فزیک ذیل تشریح شده نمی تواند:

1- فزیک کوانتم

2- فزیک کلاسیک

3- نسبیت

4- فزیک معاصر


47 : با استفاده از دیتای ذیل نوعیت ترانسفارمر را دریافت نماید: `(\Delta v_{1}=160v, N_{1}=50, \Delta v_{2}=220v)`

1- ثابت است

2- افزایش دهنده و کاهش دهنده

3- افزایش دهنده

4- کاهش دهنده


48 : مقدار `10\frac{dyn}{cm^{2}}` چند پاسکال می شود:

1- `1pa`

2- `10pa`

3- `10^{2}pa`

4- `2pa`


49 : فشار وارده بالای یک میز را توسط کتابی که دارای مساحت `0.16m^{2}` و وزن `8N` می باشد دریافت کنید:

1- `30pa`

2- `40pa`

3- `50pa`

4- `60pa`


50 : در یک ترانسفارمر برای دیتای ذیل تعداد حلقه های کوایل اولی را دریافت می نماید: `(\Delta v_{1}=120v, N_{2}=50, \Delta v_{2}=200v, N_{1}=?)`

1- `20`

2- `30`

3- `40`

4- `80`


51 : آیا تشعشع حرارتی مانند امواج نوری انکسار می کند:

1- انعکاس می کند اما انکسار نمیکند

2- بلی

3- نخیر

4- محیط مادی وجود ندارد که تشعشع درآن انکسار کند


52 : درعملیه انتقال حرارت بطریقه تشعشع، انرژی توسط کدام امواج انتقال میشود:

1- الکترومقناطیسی

2- عرضی

3- ساکن

4- میخانیکی


53 : قوه `7N` بالای یک جسم برای `5` ثانیه عمل می کند ضربه قوه را دریافت کنید:

1- `42N\cdot sec`

2- `35N\cdot sec`

3- `26N\cdot sec`

4- `50N\cdot sec`


54 : در پرتاب مایل ارتفاع نقطه اوج توسط کدام فورمول ذیل محاسبه میگردد:

1- `H=\frac{v_{0}sin\alpha }{g}`

2- `H=\frac{v_{0}sin^{2}\alpha }{2g}`

3- `H=\frac{v_{0}cos\alpha }{2g}`

4- `H=\frac{v_{0}^{2}sin^{2}\alpha }{2g}`


55 : اگر بالای بک جسم انرژی وارد شده `100j` باشد و توسط جسم انرژی جذب شده `60j` باشد، فیصدی انرژی که ازجسم منعکس می شود عبارت است از:

1- `40%`

2- `50%`

3- `70%`

4- `60%`


56 : رابطه سترین و مودل شیر عبارت است از:

1- `\varepsilon = \frac{L_{0}}{\Delta L}`

2- `S=\frac{\delta_{s}}{\varepsilon_{s}}`

3- `S=\frac{\varepsilon_{s}}{\delta_{s}}`

4- `\varepsilon = \frac{\Delta L}{L_{0}}`


57 : گر یک جسم از عدسیه محدب با فاصله محراقی `15cm` به فاصله `18cm` قرار داشته باشد بزرگنمایی آن را دریافت نماید:

1- `2`

2- `4`

3- `5`

4- `3`


58 : اگر یک جسم از عدسیه محدب با فاصله محراقی `10cm` به فاصله `12cm` قرار داشته باشد بزرگنمایی آن را دریافت نماید:

1- 3

2- 2

3- 5

4- 4


59 : `1450nm` طول اعظمی موج تشعشع شده جسم سیاه مطلق با درجه حرارت ذیل است: ثابت است از: `(2.90\cdot 10^{-3}m\cdot k )`

1- `3500k`

2- `3000k`

3- `2000k`

4- `2700k`


60 : فرکونسی موج تلیفونی `10^{11}Hz` است انرژی موج چقدر است؟ `(h=6.63\cdot 10^{-34}J\cdot sec)`

1- `6.63\cdot 10^{-24}J`

2- `6\cdot 10^{-2}J`

3- `6.63\cdot 10^{-23}J`

4- `6\cdot 10^{-23}J`