بانک سوالات فیزیک

تعداد سوالات : 79

61 : گلوله کوچکی از بالای ساختمان با ارتفاع `50` متری رهـا می شـود ا گر شـتاب زمـین `g=10\frac{m}{sec^{2}}` فـرض شـود، گلوgه پس از چند ثانیه به زمین میرسد؟

1- `4sec`

2- `4.9sec`

3- `3.16sec`

4- `3.8sec`


62 : یک سنگ کوچک از ارتفاع معین به زمین رها می شود; اگر شتاب زمین `g=10\frac{m}{sec^{2}}` فرض شـود، و سـنگ دو ثانیه بعد به سطح زمین برسد، سرعت سنگ را دریافت نماید؟

1- `15\frac{m}{sec}`

2- `10\frac{m}{sec}`

3- `30\frac{m}{sec}`

4- `20\frac{m}{sec}`


63 : دو هادی با مقطع های مساوی از مس ساخته شده اند; اگر طول هـادی اول `1m` و طـول هـادی دوl `5m` باشـد، مقاومت کدام هادی ها مساوی اند:

1- اول

2- مقاومت هر دو هادی با هم مساوی اند

3- دوم

4- مقاومت هادی به طول هادی ارتباط دارد


64 : با ارزشترین رقم در عدد `0.04567` عبارت است از:

1- `6`

2- `7`

3- `5`

4- `4`


65 : کدام کمیت فزیکی ذیل با یکدیگر رابطه متقابل ندارند؟

1- کمیت های اشتقاقی

2- کمیت های اساسی

3- کمیت های فرعی

4- واحدات اشتقاقی


66 : یک سنگ کوچک از ارتفاع `10` متری به زمین رها می شود; اگر شتاب زمین `g=10\frac{m}{sec^{2}}` فـرض شـود، سرعت سنگ را هنگام رسیدن به زمین دریافت نماید؟

1- `18.5 \frac{m}{sec}`

2- `40 \frac{m}{sec}`

3- `30 \frac{m}{sec}`

4- `14.14 \frac{m}{sec}`


67 : یک متحرک به روی مسیر مستقیم در حرکت است، سـرعت آن در لحظـه `t_{1}=10sec` برابـر بـه `30 \frac{m}{s}` در لحظه `t_{2}=15sec` برابر به `40 \frac{m}{s}` می باشد، شتاب متوسط متحرک را بین دو لحظه دریافت نمایید؟

1- `2 \frac{m}{s}`

2- `5 \frac{m}{s}`

3- `4 \frac{m}{s}`

4- `3 \frac{m}{s}`


68 : سرعت یک جسم مساوی به سرعت حدی میباشد و از طرف بالا به طرف پایین در حال حرکت میباشد اگر کتله جسم `6kg` باشد، قوه مقاومت در مقابل آن چقدر است: `g=10\frac{m}{sec^{2}}`

1- `40N`

2- `60N`

3- `30N`

4- `50N`


69 : چقدر قوه بالای یک جسم برای یک ثانیه عمل نماید تا امپولس قوه `dyne-s10` شود:

1- `20N`

2- `10N`

3- `10^{-4}`

4- `10^{4}`


70 : فاصله محراقی آیینه محدب دارای علامه ذیل میباشد:

1- مثبت

2- منفی

3- مثبت و منفی

4- خنثی


71 : سترین یونگ برای سیم که طول آن `3m` اسـت، `6.67\cdot 10^{-3}` می باشـد، طـول سـیم بـه کـدام انـدازه تغییـر میکند:

1- ‍‍‍‍‍`4cm`

2- ‍‍‍‍‍`2cm`

3- ‍‍‍‍‍`8cm`

4- ‍‍‍‍‍`20cm`


72 : در تداخل امواج الکترومقناطیسی برای نوار روشن یازدهم فرق راه را دریافت نماید:

1- `11\lambda `

2- `10\lambda `

3- `9\lambda `

4- `8\lambda `


73 : معادله حرکت دو بعدی یک جسم عبارت از `y=4-6t^{2}` و `x=3-5t^{2}` می باشد، وکتور سرعت آن را بعد از `t=1sec` دریافت نماید؟

1- `\vec{v}=(10i-2j)`

2- `\vec{v}=-(10i-2j)`

3- `\vec{v}=-(10i+12j)`

4- `\vec{v}=20i+2j`


74 : یک جسم از یک تار آویزان شده و در حالت سکون قرار دارد اگر قوه کشش در تار `110N` باشـد، کتلـه جسـم را دریافت نماید؟ در صورتکه `g=10\frac{m}{sec^{2}}`

1- `10kg`

2- `13kg`

3- `11kg`

4- `7kg`


75 : یک جسم که کتله آن `15kg` بوده از یک تار آویزان شده و در حالت سکون قرار دارد، قوه کشـش تـار را دریافـت نماید؟ `g=10\frac{m}{sec^{2}}`

1- `100N`

2- `140N`

3- `80N`

4- `150N`


76 : فریکونسی موج حرارتی `10^{11}Hz` است، انرژی موج چقدر است: `h=6.63\cdot 10^{-34}`

1- `10^{-14}j`

2- `h=6.63\cdot 10^{-23}j`

3- `6.63\cdot 10^{-21}j`

4- `10^{-21}j`


77 : اگر بین آینه های متلاقی تعداد تصاویر `29` باشد، زاویه بین آنها را در یافت نماید؟

1- `40^{\circ}`

2- `12^{\circ}`

3- `18^{\circ}`

4- `15^{\circ}`


78 : یک شعاع از هوا تحت کدام زاویه وارد شود، تا اینکه زاویه منکسره آن `45^{\circ}` و ضریب انکسار محیط `\sqrt{\frac{3}{2}}` شود؟

1- `40^{\circ}`

2- `60^{\circ}`

3- `20^{\circ}`

4- `45^{\circ}`


79 : یک شعاع از محیط غلیظ که ضریب انکسار آن `\sqrt{\frac{3}{2}}` باشد، داخل محیط رقیق می شود اگر زاویـه منکسـره `60^{\circ}` باشد، مقدار زاویه وارده را دریافت نماید؟

1- `40^{\circ}`

2- `60^{\circ}`

3- `20^{\circ}`

4- `45^{\circ}`