تعداد شاگردان:512

نام ولایت مکتب رشته مورد علاقه امتیاز
Habib Bahrami

Habib

دایکندی

لیسه علامه شهید شهرستان

طیب معالجات کابل

525

Asif Delsoz

Asif

دایکندی

لیسه علامه شهید شهرستانی

طب معالجوی

400

Mohammad hosain Bahrami

Mohammad hosain

دایکندی

علامه شهیدشهرستانی

اقتصاد

370

فرضيه خرم

فرضيه

بلخ

Ansari

طب

325

ثریا نوابی

ثریا

کابل

عایشه درانی

طب معالجوی کابل

175

صفی الله نظری

صفی الله

کابل

لیسه ذوکور تره خیل

طب

145

محمد نعمان محمودی

محمد نعمان

کابل

لیسه عالی محراب الدین

طب

140

عطاوالله هاشمی

عطاوالله

کابل

استقلال

طب

105

Mustafa Stanikzai

Mustafa

بادغیس

لیسه حنظله بادغیسی

طب

105

Wazir Khan

Wazir

غزنی

ليسه عالی سنائي

طب

105