بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

281 : صفت مخفی شده به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Dominant

2- Recessive

3- هردو

4- هیچکدام


282 : صفت بارز به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Dominant

2- Recessive

3- هردو

4- هیچکدام


283 : صفت مخفی همیشه:

1- ناخالص میباشد

2- خالص میباشد

3- هر دو امکان دارد

4- هیچکدام


284 : صفت بارز همیشه:

1- ناخالص میباشد

2- خالص میباشد

3- هر دو امکان دارد

4- هیچکدام


285 : مندل برای یک نبات نسل خالص که دارای الیل های مشابه است کدام حروف را استعمال کرد:

1- aa

2- AA

3- BB

4- 1 و 2 درست است


286 : صفات خالص به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- هردو

4- هیچکدام


287 : صفات ناخالص به یکی از نام های ذیل یاد میشود:

1- Homozygous

2- Hetrozygous

3- هردو

4- هیچکدام


288 : مندل برای یک نبات نسل ناخالص که دارای الیل های مختلف است کدام حروف را استعمال کرد:

1- aa

2- AA

3- BC

4- Aa


289 : «segregation of Law» قانون چندم مندل است:

1- قانون چهارم

2- قانون سوم

3- قانون دوم

4- قانون اول


290 : قانون سوم مندل عبارت است از:

1- Law of unite characters

2- Law of segregation

3- قانون تفکیک جن ها

4- 2 و 3 درست است


291 : قانون اول جنتیک به کدام نام یاد میشود:

1- Law of unite characters

2- Law of segregation

3- Principle Dominance and recessibe

4- Law of independent assortment


292 : قانون چندم مندل قانون اول جنتیک را تشکیل میدهد:

1- قانون چهارم

2- قانون سوم

3- قانون دوم

4- قانون اول


293 : قانون چندم مندل قانون دوم جنتیک را تشکیل میدهد:

1- قانون چهارم

2- قانون سوم

3- قانون دوم

4- قانون اول


294 : قانون دوم جنتیک عبارت است از:

1- Law of unite characters

2- Law of segregation

3- Principle Dominance and recessibe

4- Law of independent assortment


295 : قانون چهارم مندل عبارت است از:

1- قانون جوره شدن جن ها

2- قانون استقلال جن ها

3- Law of independent assortmen

4- همه درست است


296 : دو صفات متقابل عبارت است از:

1- الیل

2- جن

3- کرموزوم

4- 1 و 2 درست است


297 : مجموعه عوامل ارثی عبارت است از:

1- فینوتایپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام


298 : قیافه و شکل ظاهری افراد عبارت از:

1- فینوتایپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام


299 : جن هایی که یک حیوان انتقال میدهد به کدام اصطلاح یاد میشود:

1- فینوتایپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام


300 : وقتی که در باره قیافه و شکل ظاهری سخن می گوییم کدام اصطلاح را به کار میبریم:

1- فینوتابپ

2- جینوتایپ

3- هر دو درست است

4- هیچکدام