بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

321 : حجرات که دارای کروموزوم های جوره یی اند به چه نام یاد میشود:

1- دیپلوید

2- Diploid

3- ترایپلوید

4- 1 و 2 درست است


322 : حجرات دپلوید به چه نشان داده میشوند:

1- n

2- 2n

3- 3n

4- 4n


323 : هر جوره کروموزم هایی که از لحاظ شکل و جسامت با هم مساوی باشند بنام کروموزوم های .... یاد میشود:

1- Homologous

2- Hetrologous

3- Diploid

4- Triploid


324 : هر جوره کروموزوم هایی که از لحاظ شکل و جسامت با هم مساوی باشند بنام کروموزوم های «..........» یاد میشود:

1- حجرات جنسی اند

2- نصف تعداد کروموزوم های جسمی را دارا میباشد

3- 1n اند

4- همه جوابات


325 : جن ها در کجا موقعیت دارند:

1- بالای کروموزوم

2- تحت کروموزوم

3- در وسط کروموزوم

4- همه


326 : RH-Factor بالای کدام کروموزوم موقعیت دارد:

1- اول

2- سوم

3- نهم

4- دهم


327 : گروپ های خون ABO بالای کدام کروموزوم قرار دارند:

1- اول

2- سوم

3- نهم

4- دهم


328 : کود ارثی «رمز» کدام مورد ذیل است:

1- جن

2- کروموزوم

3- پروتین

4- سنترومیر


329 : کارل کورینز تجارب خود را بالای کدام نبات ذیل اجرا نمود:

1- گل پتونی

2- نبات مشنگ

3- دانه لوبیا

4- دانه نخود


330 : برای هر صفت چند الیل «جن» وجود دارد:

1- 2

2- 6

3- 3

4- 1


331 : Autosomes حجرات:

1- جسمی اند

2- جنسی اند

3- جنسی و جسمی

4- هیچکدام


332 : کدام جوره کروموزوم در مذکر و مونث از هم فرق دارد:

1- 23-ام

2- 21-ام

3- 22-ام

4- 15-ام


333 : Gonosomes حجرات:

1- جسمی اند

2- جنسی اند

3- جنسی و جسمی

4- هیچکدام


334 : کروموزوم های جوره 23 – ام جنسی مذکر عبارت است از:

1- XY

2- XX

3- YY

4- XXY


335 : کروموزوم های جوره 23 – ام جنسی مونث عبارت است از:

1- XY

2- XX

3- YY

4- XXY


336 : در پرنده گان وخزنده گان جنس مونث آن ......... میباشد:

1- هوموزایگوس

2- هیتروزایگوس

3- هر دو

4- هیچکدام


337 : اشخاص مبتلا به کوری رنگ «Blindness Color» کدام رنگ ها را نمیتواند تشخیص کنند:

1- سرخ و سیاه

2- سفید و سرخ

3- سرخ و سبز

4- سبز و آبی


338 : جن هایی که بالای یک کروموزوم قرار دارد بنام ........ یاد میشوند:

1- جن های پیوست

2- age G

3- جن های متفاوت

4- 1 و 2 درست است


339 : انسان چه تعداد جن دارد:

1- 40-30

2- 30 هزار -40 هزار

3- 50 هزار -70 هزار

4- 10 هزار -15 هزار


340 : اگر به رنگ پوست انسان توجه شود رنگ های مختلف در آن دیده میشود علت آن:

1- موجودیت کروموزوم های مختلف

2- موجودیت جن های مختلف

3- موجودیت محیط مختلف

4- همه جوابات