بانک سوالات ریاضی

تعداد سوالات : 268

261 : حاصل جمع ضرایب حدود انکشاف یافته بینوم `(2x+1)^{3}` مساوی است به:

1- `27`

2- `24`

3- `25`

4- `31`


262 : لیمت `\lim_{x\rightarrow 2^{+}}\frac{|x-2|}{x-2}` مساوی است به:

1- `1`

2- موجود نیست

3- `2`

4- `-1`


263 : لیمت `\lim_{x\rightarrow e3^{-}}\frac{5x}{5x-15e}` مساوی است به:

1- موجود نیست

2- `25`

3- `\infty `

4- `-\infty `


264 : در مساوات `(sinx+cosx)^{2}=1` به کدام قیمت `x` صدق میکند؟

1- `x=\frac{\pi}{6}`

2- `x=\frac{\pi}{2}`

3- `x=\frac{\pi}{4}`

4- `x=\frac{\pi}{3}`


265 : اگر `x=\lim_{x\rightarrow a} f(x)=l` باشد، پس برای `\forall \epsilon > 0,\exists \delta > 0:|x-a|< \delta ` کدام یک از نتیجه های زیر بدست می آید؟

1- `|f(x)-l|\geq \epsilon `

2- `|f(x)-l|\leq \epsilon `

3- `|f(x)+l|\leq \epsilon `

4- `|f(x)-l|< \epsilon `


266 : لیمت `\lim_{x\rightarrow \infty } (x^{8}-8x^{3})` مساوی است به:

1- `\infty `

2- `-\infty `

3- `0`

4- `1`