بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

261 : د (توپیر) مترادف کلیمه په نښه کړی:

1- دبر

2- فرق

3- تراو

4- ورته

262 : ترومپ او گریسن د جغرافیایی موقعیت له مخی پکتیوس یی څه بللی:

1- تاجک

2- عرب

3- پشتانه

4- ازبک

263 : د عظمت معنی په نښه کړی:

1- پراخ

2- اعظمی

3- لوروالی

4- ستر

264 : د بوی جغرافیایی ستوګن خلک چی ګد تاریخ ، فرهنګ ، دودنه اوملی ویارونه ولری په کوم نوم یادیږی:

1- گروپ

2- نژاد

3- ملت

4- قوم

265 : د عام په وړاندی کومه کلیمه کارول کیږی:

1- دیوان

2- خاص

3- کتاب

4- علم

266 : د (ژبه) کلیمی جمع بڼه په نښه کړی:

1- ژبي

2- ژبونه

3- ژبې

4- ژبان

267 : د (ژوندود) کلیمه سمه معنی په نښه کړی:

1- دستور

2- فولکلور

3- خواړه

4- لوبی

268 : د (ژباره) جمع بنه په نښه کړی:

1- ژبارې

2- ژباری

3- ژباري

4- ژباږی

269 : د (سیال) کلیمه جمع بنه په نښه کړی:

1- سیالان

2- سیالې

3- سیالونه

4- سیالی

270 : د (ساعت) کلیمه جمع بنه په نښه کړی:

1- ساعتې

2- ساعتی

3- ساعتونه

4- ساعتان

271 : د (ډله) کلیمه جمع بنه په نښه کړی:

1- دولونه

2- دلان

3- دلین

4- دلې

272 : ښه خوری په دی سلطان کری / بد خوری دی په خان پوری حیران کری / په دی بیت کی څه ډول نیت و یل کیږی:

1- منثور مثل

2- اصطلاح

3- منظوم مثل

4- محاوره

273 : که د جهل داو غواری په جهان کی / یی غه علمه په بیانه مومی دوا څوک / پیش بینی د انسان ښه ده هر کار کی / د ښه نه دی چی د تن کار کری فردا څوک / په پور ټښو بینونو که د قافیی کلیمی په نښه گري:

1- څوک ، څوک

2- دوا، فردا

3- کار، کار

4- جهان، انسان

274 : تردی ښه متاع په دی دکان کی نشته / به وکا که کوی دغه سودا څوک / درست جهان قربان د علم تر گوهر شـه / دغـه وایم که می و پوښتنی رښتیا څوک / په پورتنیو کی بیت که دقافیی کلیمی په نښه گري:

1- څوک ، څوک

2- سودا، رښتیا

3- علم، وایم

4- جهان، قربان

275 : په ژوندون می قدر غواره / چی مرشم مراپسی ژاره دی جملی ته څه ویل کیږي:

1- منثور متل

2- محاوره

3- اصطلاح

4- منظوم متل

276 : «پښتو سند قاموس» لیکوال په نښه گری:

1- اعظم ایازی

2- اوراښاد محمد گل مومند

3- حبیب الله رفیع

4- رحمت الله

277 : د «توپیر» لغت سمه معنی عبارت ده غه:

1- پیر

2- پیری

3- فرق

4- ببر

278 : بی له علمه په څه غواری په دنیا څوک / کع غافل وی هوښیار وی که دانا څوک / په پورتنی بیت دقافیی کلیمی په نښه گری:

1- که، که

2- وی، وی

3- دنیا، دانا

4- څوک ،څوک

279 : د عبدالشکور رشاد د وفات کال په نښه گری:

1- 1383 هـ ش

2- 1380 هـ ش

3- 1382 هـ ش

4- 1375 هـ ش

280 : د «توانمند» لغت سمه معنا عبارت ده له:

1- جمال

2- توانا

3- قدرت

4- حاکم