بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

281 : بی له غمه به څه غواری په دنیا څوک / که غافل وی که هوښیار وی که دانا څوک / په پورتنی بیت کی ردیـف پـه نښـه گري:

1- که،که

2- څوک، څوک

3- وی، وی

4- دنیا، دانا

282 : «پیژند پانه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- شاعران د معرفی کتاب

2- تذکره

3- د نوم ځانگرنی

4- آدرس

283 : د «حمد» لغوی معنا؟

1- ثنا

2- صفت

3- ستاینه

4- ټول سم دی

284 : له هغه څخه د کلمو بیلابیل ډولونه جوړیږی؟

1- کیک

2- ژبه

3- متنونه

4- غږونه

285 : «ترلک زیات پیغمبران دی - څوک نبیان څوک مرسلان دی» د پورته بیت ویناوال په نښه کړی؟

1- خوشحال خان ختک

2- بایزید روښان

3- بیت نیکه

4- حمید مومند

286 : د «افضل» معنا په نښه کړی؟

1- کمال

2- بوښت

3- غوره

4- بیکاره

287 : د یوی جغرافیایی اسټوګن خلک چی ګډ تاریخ، فرهنګ، دودونه او ملی ویاړونه ولری په کوم نوم یادیږی؟

1- نژاد

2- ملت

3- قوم

4- ګرو

288 : د جملی اساسی برخی څو دی؟

1- پنځه

2- څلور

3- دری

4- دوه

289 : د شهباز خان خټک د کړوسی نوم په نښه کړی؟

1- علی خان

2- اشرف خان هجری

3- کاظم خان شیدا

4- کاظم خان شیدا

290 : د پښتو ادب د منځنی یا کلاسیکی دوری د هغه کتاب نوم په نښه کړی چی په پښتو، دری، عربی او هندی ژبو لیکل شوی دی؟

1- خیرالبیان

2- مخزن الاسلام

3- پټه خزانه

4- غرغښت نامه

291 : (چی په تمه د سپروشی - هغه پاتی په میروشی ) څه ډول متل دی؟

1- منظوم

2- منثور

3- 1 او 2 سم دی

4- هیڅ یو

292 : د پښتو ادبی تاریخ په څو دورو ویشل شوی دی؟

1- دوه

2- دری

3- څلور

4- پنځه

293 : «تذکرة الاولیا» د پښتو ادب تاریخ کومی دوری پوری اړه لری؟

1- لرغونی دوره

2- کلاسیکه دوره

3- معاصر دوره

4- ټول غلط دی

294 : « هڅه» لغت سمه معنا؟

1- کوښښ

2- سرعت

3- لایق

4- هوښیار

295 : د «کرکیله» مترادف په نښه کړی؟

1- بزرګی

2- نجاری

3- خیاطی

4- هیڅ یو

296 : د «پلی» لغت سمه معنا؟

1- تطبیق

2- پلو

3- طرف

4- بیل

297 : احمد راغلی، څه ډول جمله ده؟

1- مرکبه

2- امریه

3- ساده

4- هیڅ یو

298 : آخوند درویزه په مسجع نثر کوم کتاب لیکلی دی؟

1- خیرالبیان

2- مخزن الاسلام

3- دسالووږمه

4- پټه خزانه

299 : خیرالبیان تول څو بابونه لری په نښه کړی؟

1- شل

2- دیرش

3- پینځوس

4- څلویښت

300 : «.د ښایست مرغه د خط په برو والوت - د عاشق په زړه یوه نرمه هوا راغله » په پورتنی بیت کی کوم صنعت کارول شوی؟ په نښه کړی.

1- مراعات النظیر

2- عکس او تبدیل

3- طباق

4- لف او نشر