بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

101 : د « ستاینه » لغت ضد معنا:

1- ښندنه

2- ثنا

3- صفت

4- غندنه

102 : هغه صنایع چی د وینا ښکلا په کلمو پوري اړه لړي په نښه کړی:

1- نظم

2- نثر

3- معنوی صنایع

4- لفظی صنایع

103 : «څه وخت راغلی؟» څه ډول جمله ده:

1- امریه

2- پوښتنی

3- قسمیه

4- دعاییه

104 : «دا څه یار دا څه جانان دا څه اغیار دی - دا څه ګل دا څه بلبل دا څه زغن دی» په پورته بیت کی کوم صنعت کارول شوی دی:

1- مرتب لف و نشر

2- خبری مرتب لف و نشر

3- تلمیح

4- رجوع

105 : «دا دلبر مخ دی چی له شاله نیم لیده شی - یا زیروتی نمر دی چی لیده شی نیم له غره » په پورته بیت کی دغه لاندی صنعت لیدل کیږی:

1- طباق

2- عارفانه تجاهل

3- عکس او تبدیل

4- رجوع

106 : د « ګنه ګونه » معنا په نښه کړی:

1- سرګردانه

2- سر بیره

3- بیروبار

4- ټول سم دی

107 : په لاندی جمله کی د ارتباط توری، په نښه کړی؟ « زمونږ په وینا او عمل کی یووالی راولی»

1- زمونږ

2- په

3- عمل

4- راولی

108 : هغه کارته وایی چی بل څوک ورڅخه عاجز وی په نښه کړی:

1- اعجاز

2- عجز

3- خارکش

4- سنګار

109 : په کوم کال د زرغونی کاکړ د زوکړی اټکل شوی په نښه کړی:

1- 1375 هـ ق

2- 1211 هـ ق

3- 1311 هـ ق

4- هیڅ یو

110 : کوم کتاب د عربی اشعارو د فصاحت او بلاغت په باره کی لیکل شوی دی:

1- لرغونی پښتانه

2- تذکرة الاولیا

3- تاریخ نوری

4- سالو وږمه

111 : خبر په څو ډوله ده:

1- یوه

2- دوه

3- دری

4- څلور

112 : هغه شعر چی له دوو څخه زیاتی قافیی ولری د صنعت نوم یی په نښه کړی:

1- ترصیح

2- تجنیس

3- المربع

4- ذوالقوافی

113 : «درس ولوله» څه ډول جمله ده په نښه کړی:

1- پوښتنی

2- خبری

3- امریه

4- تعجبی

114 : د جملی هغه برخه ده چی د مبتدا حال څرګندوی:

1- خبر

2- ساده

3- مرکب

4- هیڅ یو

115 : خاص نوم په نښه کړی:

1- کال

2- زرغونه کاکړه

3- قلم

4- ټول سم دی

116 : «تیکی» څه معنا لری:

1- څادر

2- ټک

3- ځوان

4- پوښ

117 : په دی ډول جمله کی د یو څیزه حال او کیفیت بیان او څرګنده وی کوی:

1- خبری

2- نا خبری

3- 1 او 2 سم دی

4- هیڅ یو

118 : د کلمو د بیلا بیلو ډولونو له یو ځای کیدو جوړیږی:

1- جمله

2- کلمه

3- ادات

4- توری

119 : د «عطف ادات» عبارت دی له:

1- او

2- که

3- یا

4- ټول سم دی

120 : د میرمن حمیدی د زوکړی کال په نښه کړی:

1- 1179 هـ ش

2- 1297 هـ ش

3- 1097 هـ ش

4- 997 هـ ش