بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

241 : در صورتیکه غشای یکی از ساختمان های ذیل بریده شود باعث تخریب سایتوپلازم میگردد:

1- لایبوزوم

2- لیزوزوم

3- مایتوکاندریا

4- هستچه


242 : کدام یکی از پلاستید های ذیل در عملیه ترکیب ضیائی سهم ارزنده دارد:

1- کلور پلاست

2- لیکوپلاست

3- کروموپلاست

4- هیچکدام


243 : در حجرات نباتی موجودیت یکی از ساختمان های ذیل مورد شک است:

1- رایبوزوم

2- پلاستید

3- واکیول

4- گلجی بادی


244 : سنتروزوم دارای چه نوع ساختمان است:

1- تیوپ مانند

2- میله یی

3- ستاره مانند

4- چوبک مانند


245 : کدام یکی از ساختمان های ذیل در وقت تقسیم حجروی سهم فعال دارد؟

1- سنتریول

2- رایبوزوم

3- گلجی بادی

4- ER


246 : یکی از ساختمان های ذیل صرب در حجرات نباتی موجود میباشد:

1- گلجی بادی

2- سنتریول

3- پلاستید ها

4- رایبوزوم


247 : یکی از ساختمان های ذیل مخصوص حجرات حیوانی میباشد:

1- گلجی بادی

2- پلاستید

3- رایبوزوم

4- سنتروزوم


248 : الستید ها از نقطه نظر مواد رنگه «Pigment» به چند نوع تقسیم شده است؟

1- سه نوع

2- دو نوع

3- چهار نوع

4- پنج نوع


249 : در برگ سبز نباتات کدام یکی از پلاستید های ذیل بیشتر موجود است؟

1- کلوروپلاست

2- لیکوپلاست

3- کروموپلاست

4- امیلوپلاست


250 : پلاستید های که دارای پگمنت سبز باشد به کدام یکی از نام های ذیل یاد میگردد؟

1- کلوروپلاست

2- کروموپلاست

3- لیکوپلاست

4- امیلوپلاست


251 : کدام یکی از پلاستید های ذیل دارای پگمنت های سرخ، نارنجی، و زرد است؟

1- کروموپلاست

2- کلوروپلاست

3- لیکوپلاست

4- امیلوپلاست


252 : کروموپلاست ها در کدام یکی از مواد ذیل بیشتر موجود است؟

1- برگ نباتات

2- میوه

3- ریشه نباتات

4- هیچکدام


253 : پلاستید های بی رنگ به کدام یکی از پلاستید های ذیل گفته میشود؟

1- پروپلاستید

2- کلوروپلاست

3- لیکوپلاست

4- کروموپلاست


254 : کدام یکی از پلاست های ذیل نشایسته و پروتین را ذخیره میکند:

1- کلوروپلاست

2- لیکوپلاست

3- کروموپلاست

4- همه درست است


255 : لیکوپلاست دارای انزایم های اند که گلوکوز را به یکی از مواد ذیل تبدیل میکند.

1- گلایکوجن

2- سلولوز

3- نشایسته

4- مالتوز


256 : پلاستید های که نشایسته دارند به یکی از نامهای ذیل یاد میگردند:

1- کلوروپلاست

2- امیلوپلاست

3- کروموپلاست

4- هیچکدام


257 : اگر بادنجان رومی از رنگ سبز به رنگ سرخ مبدل شود کدام نوع تغییرات در پلاستید آن صورت گرفته است:

1- تغییر کروموپلاست به کلوروپلاست

2- تغییر کروموپلاست به امیلوپلاست

3- تغییر کلوروپلاست به کروموپلاست

4- تغییر کلوروپلاست به لیکوپلاست


258 : کدام یکی از فیلسوف های ذیل عقیده داشت که جنسیت طفل توسط پدر تعیین میشود:

1- مندل

2- Avery

3- اناکساگورس

4- رابرت براون


259 : اناکساگورس «Anaxagoras» فیلسوف یونانی در کدام سال قبل از میلاد زندگی میکرد:

1- 500 ق م

2- 4500 ق م

3- 5000 ق م

4- 2000 ق م


260 : جوهان گرگول مندل کشیش ......... بود:

1- عربی

2- اطریشی

3- مصری

4- یونانی