بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

61 : کدام مهارت نظر به مهارت های دیگر در روش های علمی به آسانی انکشاف می کند:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- تحلیل فرضیه

4- تهیه راپور


62 : در روش های علمی حدس و گمان در مورد یک موضوع، عبارت است از:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- طرح سوالات

4- تحلیل


63 : یکی از موضوعات ذیل در تحقیقات عملی برای پی بردن به درست بودن یا نادرست بودن فرضیه انجام داده می شود:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- تحلیل فرضیه

4- تهیه راپور


64 : در روش های علمی به اساس کدام موضوع میتوان فرضیه سازی کرد:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- جمع آوری اطلاعات

4- تهیه راپور


65 : دادن پاسخ های احتمالی به سوالات خود عبارت است از:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- جمع آوری اطلاعات

4- هیه راپور


66 : کدام مرحله تحقیق یا روش های علمی به کمک قوه استدلال انجام می شود:

1- تحلیل فرضیه

2- فرضیه سازی

3- مشاهده

4- تهیه راپور


67 : در کدام یکی از مراحل تحقیق نتیجه گیری صورت می گیرد:

1- مشاهده

2- فرضیه سازی

3- تحلیل فرضیه

4- نتایج تحلیل فرضیه


68 : به اساس کدام یکی از موضوعات ذیل میتوان بعضی حوادث و اتفاقات را پیش بینی نمود:

1- تحلیل فرضیه

2- مشاهده

3- نتایج تحلیل فرضیه

4- فرضیه سازی


69 : در تهیه راپور علمی کوشش شود که پاسخ ها، فرضیه ها و پیش بینی ها .............. باشد:

1- دقیق و منظم

2- احتمالی و منظم

3- کوتاه و احتمالی

4- طوالنی منظم


70 : در تحقیق علمی راپور و نتایج فعالیت های علمی به یکی از اشکال ذیل آسانتر فهمیده می شود:

1- متن انگلیسی

2- متن خوانا

3- جدول و گراف ها

4- هیچکدام


71 : مرکبات غیر عضوی حجره عبارت است از:

1- آب

2- منرال ها

3- قند ها

4- 1 و 2 درست است


72 : کدام یکی از مواد ذیل، مرکبات عضوی حجره را تشکیل می دهد:

1- پروتین و قندها

2- شحمیات و ویتامین

3- انزایم ها و تیزاب هستوی

4- همه درست است


73 : تغییرات و تبادلات کیمیاوی که در حجره صورت میگیرد، عبارت است از:

1- تکثر

2- تولید انرژی

3- میتابولیزم

4- تخمه


74 : یک سلسله تعاملات منظم کیمیاوی و تولید انرژی که باعث بقای موجودات زنده می گردد، عبارت است از:

1- انابولیزم

2- میتابولیزم

3- ترکیب کیمیاوی

4- تجزیه بیولوژیکی


75 : تعاملات تعمیری یا ترکیبی که باعث ترکیب مواد مغلق عضوی از مواد ساده می گردد، عبارت است از:

1- انابولیزم

2- تولید مثل

3- کتابولیزم

4- تکثر


76 : ترکیب موادی را که حجره صورت می گیرد عبارت است از:

1- ترکیب کیمیاوی

2- ترکیب بیولوژیکی

3- ترکیب هستوی

4- ترکیب بنفسهی


77 : در هر حجره توسط عملیه انابولیزم از ترکیب مواد ساده، کدام یکی از مواد مغلق ذیل ساخته می شود:

1- کاربوهایدرایت ها و پروتین

2- شحمیات

3- نوکلیک اسید

4- همه درست است


78 : تغییرات کیمیاوی که باعث تجزیه مواد مغلق عضوی به مواد ساده تر می شود، عبارت است از:

1- انابولیزم

2- کتابولیزم

3- ترکیب بیولوژیکی

4- تکثر


79 : پروتین ها به یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- گلوکوز

2- اسید های شحمی

3- گلیسرول

4- امینو اسید ه


80 : در نتیجه تعاملات تجزیوی ( تخریبی یا کتابولیزم) مالیکول های بزرگ به یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- مالیکول های کوچک

2- مالیکول های بزرگ

3- مالیکول های متوسط

4- هیچکدام