بانک سوالات بیولوژی

تعداد سوالات : 500

81 : نشایسته به یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- گلوکوز

2- اسید های شحمی

3- گلیسرول

4- امینو اسید ها


82 : شحمیات به کدام یکی از مواد ذیل تجزیه می گردد:

1- گلیسرول

2- گلوکوز

3- اسید های شحمی

4- 1 و3 درست است


83 : گلوکوز، امینواسید ها و اسید های شحمی به کدام یکی از مواد ذیل تجزیه شده می تواند:

1- گلوکوز امین

2- اسید های شحمی

3- پروتین

4- کاربن دای اکساید و آب


84 : تمام تعاملات بیوسنتیز که در موجودیت انرژی جهت تغزیه، نمو و انکشاف صورت می گیرد، عبارت است از:

1- کتابولیزم

2- تعاملات تخریبی

3- تعاملات تجزیوی

4- اسیمیلشن


85 : اصطلاح Dissimilation به یکی از موضوعات ذیل تعلق می گیرد:

1- همه تعاملات تعمیری حجره

2- همه تعاملات تخریبی حجره

3- همه تعاملات تولیدی حجره

4- همه تعاملات بیوسنتیز حجره


86 : همه تعاملات تخریبی حجره به یکی از اصطلاحات ذیل نیز یاد می کنند:

1- انابولیزم

2- ترکیب بیولوژیکی

3- اسیمیلیشن

4- دیسمیلیشن


87 : در کدام یکی از تعاملات ذیل انرژی آزاد می گردد:

1- انابولیزم

2- دیسیملیشن

3- تعاملات تجزیوی

4- 2 و3 درست است


88 : وقتیکه سرعت و میزان انابولیزم و کتابولیزم یکسان باشد، حیوانات و نباتات:

1- نمو می کنند و وزن شان کم می شود

2- وزن شان افزایش پیدا می کند

3- نمو می کنند و وزن شان زیاد می شود

4- نه نمو می کنند و نه وزن شان زیاد می شود


89 : در کدام حالات ذیل موجود زنده مواد ذخیره شوده را به مصرف رسانیده، از وزن آن کاسته شده و بلاخره میمیرد:

1- هنگامیکه میزان کتابولیزم به انابولیزم زیاد باشد

2- هنگامیه میزان کتابولیزم به انابولیزم کم شود

3- هنگامیکه میزان کتابولیزم و انابولیزم مساوی باشد

4- هیچکدام


90 : چند فیصد وزن بدن انسان را آب تشکیل می دهد:

1- 65 تا 80 فیصد

2- 95 تا 100 فیصد

3- 65 تا 95 فیصد

4- 25 تا 65 فیصد


91 : آب در حجره به یکی از اشکال ذیل وجود دارد:

1- آب بسته

2- آب آزاد

3- آب بسته و آزاد

4- هیچکدام


92 : در تعاملات حجروی کدام یکی از مرکبات ذیل نقش عمده دارد:

1- آب

2- گلوکوز

3- کاربن دای اکساید

4- سودیم کلوراید


93 : مقدار آب بسته در کدام یکی از موجودات ذیل بیشتر تخمین شده است:

1- موجودات آبزی

2- موجودات خشکه زی

3- همه موجودات زنده

4- موجودات غیر زنده


94 : جلوگیری از تغییرات ناگهانی حرارت در بدن موجودات زنده، ناشی از موجودیت یکی از مرکبات ذیل است:

1- آب

2- گلوکوز

3- کاربن دای اکساید

4- سودیم کلوراید


95 : عناصر پر مصرف عبارت از عناصری اند که مقدار ضرورت بدن به آنها:

1- بیشتر از 100 ملی گرام در روز است

2- کمتر از 50 ملی گرم در روز است

3- کمتر از 100 ملی گرم در روز است

4- کمتر از 20 ملی گرام در روز است


96 : کدام یکی از منرال های ذیل از عناصر پر مصرف موجود زنده به شمار میرود:

1- کلسیم

2- سودیم

3- آهن و فاسفورس

4- همه درست است


97 : کدام یکی از عناصر ذیل از جمله عناصر کم مصرف موجود زنده به شمار میرود:

1- آیودین

2- کلسیم

3- آهن

4- فاسفورس


98 : کدام یکی از عناصر ذیل بر فعالیت های اعصاب نقش دارد:

1- آیودین

2- فلورین

3- آهن

4- کلسیم


99 : ایون کلسیم در عضالت باعث کدام یکی از فعالیت های ذیل میگردد:

1- انبساط عضلی

2- سستی عضلی

3- تحریک فعالیت و انقباض

4- هیچکدام


100 : ایون کلسیم در یکی از فعالیت های ذیل بدن نقش دارد:

1- مانند یک پیام رسان ثانوی عمل میکند

2- در چگونگی عمل هورمون و انزایم ها

3- در ساختمان استخوان ها

4- همه درست است