بانک سوالات جغرافیه صنف دهم

تعداد سوالات : 200

61 : در ارتسام مخروطی کاغذ مخروط را بالای عرض البلد چگونه گذاشته میشود :

1- مماس

2- متقاطع

3- موازی

4- 1 و 2


62 : در ارتسام مستوی به کدام اساس دوایر طول البلد و عرض البلد و شکل قاره ها یا یک کشور در روی صفحه ارتسام انتقال میآبد :

1- انتشار نور

2- امواج نور

3- ذرات نور

4- نور اندازی


63 : آیا تصاویر اقمار مصنوعی برای تحلیل و تفسیر موضوعات جغرافیائی دارای اهمیت میباشد :

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- 2 و 3


64 : کیهان نورد امریکائی که باراول توسط اپولو 11 به فضا دست یافته و به سطح مهتاب پیاده شد چی نام داشت :

1- ریچارد

2- شکسپیر

3- آرمسترانگ

4- آرم سترگ


65 : جاذبه مهتاب نظر به جاذبه زمین شش مرتبه کمتر است نظریه یکی از اشخاص ذیل است :

1- سینوسایدل

2- آرمسترانگ

3- انشتین

4- هیچکدام


66 : تفاوت درجه حرارت بین روز و شب در مهتاب چند درجه است :

1- `200^{\circ} C`

2- `210^{\circ} C`

3- `300^{\circ} C`

4- `320^{\circ} C`


67 : وضعیت فزیکی قشر خارجی مهتاب چگونه است :

1- از ذرات خورد خاکی تشکیل شده

2- فاقد آب ، علف و فرش نباتی است

3- 1 و 2 صحیح است

4- تمام سطح مهتاب یخ است


68 : در تصاویر اقمار مصنوعی شکل زمین چگونه معلوم میشود :

1- معکبی

2- کروی

3- مخروطی

4- بیضوی


69 : زمین در فضا بطور معلق بوده و به دور یکی از سیاره های ذیل میچرخد :

1- آفتاب

2- زحل

3- مهتاب

4- اورانوس


70 : شکل هندسی مدار های اقمار مصنوعی چگونه است :

1- دایروی

2- بیضوی

3- منحنی

4- همه جوابات


71 : فوتو های اقمار مصنوعی برای کدام علما کمک قابل ملاحظه میکند :

1- جیودیزی

2- کارتوگرافی

3- بیولوژی

4- 1 و 2


72 : کدام عوامل در کنترول اقلیم افغانستان سهم دارند :

1- زاویه تابش آفتاب و حرارت

2- ارتفاع، رطوبت و کتله های مرطوب هوا

3- فشار پست و بلند و وزش باد ها

4- همه جوابات


73 : بالای عرض البلد 34 درجه و 33 دقیقه در اول سرطان زاویه تابش آفتاب چند درجه و چند دقیقه است :

1- 78 دقیقه و 58 دقیقه

2- 78 درجه و 57 دقیقه

3- 78 ثانیه و 57 درجه

4- هیچکدام


74 : آب و هوای افغانستان در ماه سرطان چگونه است :

1- خشک

2- سرد

3- گرم

4- معتدل


75 : زاویه تابش آفتاب در اول ماه حمل و میزان چند درجه و چند دقیقه است :

1- 55 درجه و 57 دقیقه

2- 58 درجه و 66 دقیقه

3- 80 درجه و 60 دقیقه

4- 20 درجه و 30 دقیقه


76 : آب و هوای افغانستان در ماه های حمل و میزان چگونه است :

1- سرد

2- بارانی

3- معتدل

4- گرم


77 : افغانستان دربین کدام عرض البلد ها واقع است :

1- 29 درجه و 30 دقیقه

2- 30 درجه و 31 دقیقه

3- 38 درجه و 31 دقیقه

4- 1 و 3 درست است


78 : زمانیکه شعاع آفتاب بر خط استوا عمود باشد در جنوبترین نقطه افغانستان شعاع آفتاب به کدام زاویه میتابد :

1- 20 درجه و 30 دقیقه

2- 60 درجه و 30 دقیقه

3- 38 درجه و 31 دقیقه

4- 78 درجه و 55 دقیقه


79 : هرگاه آفتاب بالای خط استوا عمود شود شعاع آفتاب در شمالی ترین نقطه افغانستان به کدام زاویه میتابد :

1- 51 درجه و 52 دقیقه

2- 51 دقیقه و 29 درجه

3- 51 درجه و 29 دقیقه

4- هیچکدام


80 : وقتی که مرکز فشار پست در مجاورت جزایر آیسلند به وجود میآید کتله معین هوای مرطوب از سمت های ذیل داخل افغانستان شده و سبب برفباری وبارندگی میشود :

1- غرب

2- جنوب غرب

3- شمال غرب

4- 1 و 3