بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

1 : از زراعت در کدام موارد استفاده صورت می گیرد:

1- در انکشاف صنایع

2- مواد غذایی

3- تقویه اقتصادی

4- همه درست است


2 : چند عامل باالی تولیدات زراعت تاثیر دارد؟

1- سه عامل

2- چهار عامل

3- شش عامل

4- نه عامل


3 : نوعیت خاک، شکل زمین، نوعیت اقلیم، و منابع آبی از جمله کدام عوامل میباشد؟

1- عوامل فزیکی

2- عوامل کیمیاوی

3- هردو

4- هیچکدام


4 : عوامل فزیکی بر کمیت و کیفیت مواد زراعتی را چگونه تاثیر دارد؟

1- غیر مستقیم

2- مستقیم

3- مساوی

4- تاثیر ندارد


5 : از تمام رقبه های افغانستان چند میلیون هکتار زمین آن تحت زراعت قرار دارد؟

1- 7.9 میلیون هکتار

2- 9.7 میلیون هکتار

3- 7.7 میلیون هکتار

4- 7.6 میلیون هکتار


6 : چند میلیون هکتار زمین افغانستان قابل آبیاری است؟

1- 3.5 میلیون هکتار

2- 5.3 میلیون هکتار

3- 2.6 میلیون هکتار

4- 6.2 میلیون هکتار


7 : بنابر قلت آب همه ساله چند میلیون هکتار زمین زراعتی افغانستان آبیاری میگردد؟

1- 2.6 میلیون هکتار

2- 3.7 میلیون هکتار

3- 6.2 میلیون هکتار

4- 6.3 میلیون هکتار


8 : در شیوه قدیمی هدف دهاقین چیست؟

1- محصولات بیشتر بخاطر صادرات و واردات

2- بخاطر رفع نیازمندی های خودشان

3- تولیدات کم و ناچیز

4- هیچکدام


9 : 06 الی 80 فیصد منابع زمین و کار به منظور تولیدات..... اختصاص داده شده است؟

1- میوه جات

2- سبزیجات

3- غله جات

4- حبوبات


10 : دهاقین به صورت عموم چند فیصد از محصولات خود را به بازار عرضه می کنند؟

1- 40 درصد

2- 50 درصد

3- 60 درصد

4- 30 درصد


11 : قرار احصائیه دولت مصارف گندم به حیث مواد غذائی برای هر نفر سالانه چند کیلوگرام وانمود گردیده است؟

1- 162 کیلو گرام

2- 126 کیلو گرام

3- 216 کیلو گرام

4- 261 کیلو گرام


12 : تولیدات کچالو از چند تن به 25000 تن افزایش یافته است؟

1- از 300 تن

2- از 400 تن

3- از 500 تن

4- از 600 تن


13 : زرع متکاثف به معنی:

1- زمین زیاد حاصل زیاد

2- زمین کم حاصل کم

3- زمین کم حاصل زیاد

4- زمین زیاد حاصل کم


14 : در حدود چند فیصد از منابع زمین و کار به تولید غله جات تخصیص داده شده است؟

1- 20 الی 40 فیصد

2- 60 الی 80 فیصد

3- 40 الی 60 فیصد

4- 80 الی 100 فیصد


15 : در حدود چند فیصد افغانستان کوهستانی و بیابان است؟

1- %80

2- %40

3- %60

4- %90


16 : چند فیصد از خاک ما برای زراعت مساعد است؟

1- %10

2- %15

3- %20

4- %25


17 : از همین خاک که برای کشت زراعت مساعد میباشد چند فیصد ان زیر کشت است؟

1- %8

2- %9

3- %7.5

4- %8.5


18 : ساحه مجموعی زراعتی افغانستان به چند میلیون هکتار زمین میرسد؟

1- 82 میلیون هکتار

2- 28 میلیون هکتار

3- 38 میلیون هکتار

4- 48 میلیون هکتار


19 : از چند میلیون ساحه زراعتی افغانستان به چند میلیون هکتار زمین میرسد؟

1- 4.5 میلیون هکتار

2- 5.4 میلیون هکتار

3- 3.5 میلیون هکتار

4- 5.3 میلیون هکتار


20 : در حدود چند فیصد از اراضی آبیاری شده را اراضی للمی در بر می گیرد:

1- %38

2- %83

3- %73

4- %63