بانک سوالات جغرافیه صنف یازدهم

تعداد سوالات : 126

121 : کار دستگاه بند برق جبل السراج در کدام سال آغاز شد؟

1- 1292 هـ ش

2- 1296 هـ ش

3- 1294 هـ ش

4- 1298 هـ ش


122 : دستگاه بند برق جبل السراج دارای چند توربین میباشد؟

1- دو توربین

2- سه توربین

3- شش توربین

4- شش توربین


123 : آیا دوره استهلاک دستگاه بند برق جبل السراج تکمیل گردیده است:

1- بلی

2- نخیر

3- شاید

4- هیچکدام


124 : امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک چند سال را دربر گرفت

1- یک سال

2- چهار سال

3- سه سال

4- شش سال


125 : امور ساختمانی فابریکه برق آبی چک وردک با کدام هزینه اعمار گردید؟

1- 15 میلیون افغانی

2- 15 میلیون دالر

3- 15 میلیون یورو

4- هیچکدام


126 : فابریکه برق آبی چک وردک در قسمت تحتانی چند متر ارتفاع دارد؟

1- 9 متر

2- 11 متر

3- 13 متر

4- 15 متر