بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

1 : کدام یکی از موارد ذیل خطرات بزرگ انرژی هستوی می باشد:

1- آزاد شدن مواد رادیو اکتیف

2- تولید انرژی بیشتر

3- تولید انرژی کمتر

4- آزاد شدن اکسیجن


2 : زبان اورمری در کدام یک از ولایات ذیل رواج دارد:

1- لوگر

2- غزنی

3- کابل

4- خوست


3 : کدام یکی از زبان های ذیل در اطراف شورابک چخانسوری رواج دارد:

1- براهوی

2- آذری

3- پنجابی

4- مغلی


4 : مواد رادیو اکتیف در هوا, دریا و ابحار تا کدام فاصله پخش میشود:

1- تا فاصله 100 متر

2- تا فاصله 50 متر

3- تا فاصله هزاران متر

4- تا فاصله 500 متر


5 : مجموع طول البلدها به چند درجه میرسد:

1- 359 درجه

2- 361 درجه

3- 360 درجه

4- 350 درجه


6 : فاصله بین طول البلد ها در قطبین به چند درجه میرسد:

1- 1 درجه

2- 7 درجه

3- 4 درجه

4- صفر درجه


7 : عرض البلد ها به کدام یکی از خطوط ذیل موازی می باشد:

1- خط گرینویچ

2- خط طول البلد

3- خط استوا

4- خط نور دیسلا


8 : کدام یکی از کشور های ذیل در جهان دارای کارخانه های برق اتمی می باشد:

1- ایران

2- برازیل

3- تایلند

4- هندوستان


9 : کدام احجار ذیل در منطقه بادیل دره کنر وجود دارد:

1- الماس

2- زمرد

3- لعل

4- یاقوت


10 : کدام مردم ذیل بهترین معرف نژاد سفید می باشد:

1- آفریقایی ها

2- افغان ها

3- سودانی ها

4- سیلونی ها


11 : کدام منبع انرژی از معادن دره صوف ،آشپشته ، کرکر و مسجد چوبی استخراج میگردد:

1- گاز

2- نفت

3- ذغال

4- تیل


12 : قالین بافی نمدبافی و گلیم بافی در کشور ما نمونه خوب از کدام نوع صنایع می باشد:

1- صنایع سنگین

2- صنایع دستی

3- صنایع معدنی

4- صنایع فابریکه


13 : در کدام یکی از سیاره هایی ذیل حیات موجود است:

1- زحل

2- پلوتون

3- زمین

4- اورانوس


14 : درکدام منطقه جغرافیایی ذیل درجه حرارت هوا پایین تر ازصفر می باشد:

1- خلیج عرب

2- خلیج فارس

3- منجمد شمالی

4- خلیج بنگال


15 : کدام یکی از دریا های ذیل کوه سپین غر را از تورغر جدا می سازد؟

1- کنر

2- سرخرود

3- الیشنگ

4- الینگار


16 : دریا کنر وقت از منطقه پترال میگذرد ، بنام کدام دریا ذیل یاد می شود:

1- رود چترال

2- بند چترال

3- جهیل چترال

4- آب چترال


17 : از مخلوط نمودن دو فلز جست و مس در کدام موارد ذیل کار میگیرند:

1- سماوار

2- میز

3- تخته

4- چوکی


18 : منطقه ستیپ در افغانستان توسط کووه هایی هندوکش به چند منطقه تقسیم گردیده است:

1- سه

2- پنج

3- شش

4- دو


19 : کدام عناصر ذیل توسط وسایط نقلیه تولید و هوا را آلوده می سازد:

1- ماده مخصوص PN3

2- ماده مخصوص PN2

3- ماده مخصوص PN4

4- ماده مخصوص PN5


20 : مناطق باستانی هرچه و موهنجودارو در نزدیکی کدام شهر پاکستان موقیعت دارند؟

1- ایبت آباد

2- لاهور

3- کراچی

4- سرگوده