بانک سوالات تاریخ صنف یازدهم

تعداد سوالات : 119

21 : مسلمانان دراولین سفر به سوی سرزمین های شرقی کدام شهر را تصرف نمودند :

1- کوفه

2- بین النهرین

3- حیره

4- ماورالنهر


22 : شهر حیره درکجا موقعیت دارد :

1- بین النهرین

2- ماورالنهر

3- یونان

4- ساحل غربی رود فرات


23 : شهر نهاوند در کجا موقعیت دارد :

1- جنوب همدان

2- تهران

3- فاریاب

4- تخار


24 : جنگ نهاوند به کدام نام یاد می شود :

1- بیعت الرضوان

2- فتح مبین

3- فتح الفتوح

4- هیچکدام


25 : مسلمانان در چند سال توانستند ایران ساسانی را فتح نمایند :

1- 10 سال

2- 4 سال

3- 9 سال

4- 20 سال


26 : مسلمانان به رهبری کدام شخص به طرف طبس حرکت نمودند :

1- زید بن حارث

2- احنف پسر قیس

3- عبدالله بن عامر

4- عبدالرحمن بن سمره


27 : کدام یک از اشخاص ذیل از طرف خلیفه سوم مسلمین ، مسوول فتح سرزمین های شرقی بود :

1- عبدالله بن عامر کریز

2- عبدالرحمن بن سمره

3- احنف پسرقیس

4- مثنی پسرحارث شیبانی


28 : عبدالله بن عامر در کدام سال قمری راه نیشاپور را به جانب شهر هایی افغانستان باز نمود :

1- 40 ق

2- 30 ق

3- 24 ق

4- 35 ق


29 : درهنگام ظهور دین مقدس اسلام در افغانستان کدام ولایات کشور ما بدست مسلمانان افتادند :

1- هرات و تخار

2- فاریاب وتالقان

3- جوزجان و بلخ

4- همه


30 : در انتقال خلافت از خاندان اموی به خاندان عباسی کدام شخص ذیل نقش اساسی داشت :

1- ابو العباس سفاح

2- ابو مسلم خراسانی

3- اسد بن عبدالله

4- مثنی بن حارث شیبانی


31 : دلایل پیروزی مسلمانان در نبرد ها جهت نشر دین مقدس اسلام ، کدام یکی از اینها بود :

1- ایمان قوی به خداوند (ج)، روز قیمامت و پیامبر(ص)

2- روحیه اطاعت و فرمانبرداری مجاهدین

3- موجودیت برنامه کامل زنده گی در تمدن اسلامی

4- همه


32 : طبق قوانین اسلام چند حصه غنایم جنگی متعلق به مجاهدین می گردید :

1- 1 بر 5 حصه

2- 1 بر 4 حصه

3- 4 بر 5 حصه

4- 1 بر 6 حصه


33 : طبق قوانین اسلام چند حصه غنایم جنگی متعلق به دولت اسلامی می گردید :

1- 1 بر 5 حصه

2- 4 بر 5 حصه

3- 1 بر 7 حصه

4- 2 بر 3 حصه


34 : اموی ها ، در کدام سال خالفت اسلامی را به دست آوردند :

1- 41 ق / 661 م

2- 42 ق / 662 م

3- 50 ق / 668 م

4- 61 ق / 671 م


35 : امویان مدت چند سال در جهان اسلام حکومت کردند :

1- 50 سال

2- 90 سال

3- 40 سال

4- 60 سال


36 : درعصرامویان ، دهقانان و پیشه وران بنابر کدام دلیل ناراض بودند :

1- ظلم و ستم امویان

2- مالیات زیاد

3- هردو

4- هیچکدام


37 : مالیات سالانه خراسان درعصر اموی ها به چند میلیون درهم میرسید :

1- 80 میلیون

2- 50 میلیون

3- 40 میلیون

4- 60 میلیون


38 : در دوران حکومت کدام یک از اشخاص ذیل طرفداران عباسی ها دستگیر و مجازات شدند :

1- ابومسلم خراسانی

2- اسد بن عبداالله

3- نصر بن سیار

4- امیر فواد


39 : اموی ها حاکم ، قاضی و امام را از کدام نژاد تعیین می کردند :

1- عرب

2- سفید

3- عجم

4- سیاه


40 : اسد و نصر والیان زمان خالفت کدام خاندان ذیل بودند :

1- عباسی

2- صفاری

3- اموی

4- ساسانی