بانک سوالات تاریخ صنف یازدهم

تعداد سوالات : 119

81 : کدام یک از اشخاص ذیل از طرف مهدی مامور تربیت هارون الرشید گردید :

1- جعفر

2- خالد برمکی

3- یحیی برمکی

4- منصور


82 : طاهر فوشنجی در اختلافت مامون وامین از کدام یک طرفداری کرد :

1- مامون الرشید

2- امین

3- هارون الرشید

4- 1 و 2


83 : امین الرشید توسط کدام یک از اشخاص ذیل در سال 195 ق به قتل رسید :

1- طاهر فوشنجی

2- هارون الرشید

3- مامون الرشید

4- خالد برمکی


84 : مامون الرشید کدام شخص را به حیث والی خراسان تعیین کرد :

1- هارون الرشید

2- خالد برمکی

3- طاهر فوشنجی

4- امین الرشید


85 : طاهر فوشنجی طرفدار کدام خاندان ذیل بود :

1- اموی ها

2- عباسی ها

3- عثمانی ها

4- هیچکدام


86 : کدام یک از امامان ذیل در زمان ظهور اسلام خدمات زیادی انجام دادند :

1- نعمان بن ثابت (امام اعظم)

2- امام احمد حنبل

3- بو داوود سجستانی

4- همه


87 : تاثیر مردم افغانستان و اعراب مسلمان چند جانبه بود :

1- سه جانبه

2- دو جانبه

3- یک جانبه

4- هیچکدام


88 : دولت های طاهری و صفاری با کدام خاندان مخالفت داشتند :

1- اموی ها

2- برمکی ها

3- عباسی ها

4- سلجوقی ها


89 : طاهریان مربوط کدام ولایت ذیل می باشند :

1- هرات

2- کابل

3- بلخ

4- قندهار


90 : جد طاهر در ایجاد نهضت کدام خاندان شرکت کرد :

1- اموی ها

2- طاهریان

3- عباسی ها

4- صفویان


91 : فرزندان طاهر بنام های عبدالله و طلحه در کدام مناطق به مناصب عالی رسیدند :

1- عراق و مصر

2- عراق و خراسان

3- شام و عراق

4- هیچکدام


92 : الپتگین در کدام سال، اساس دولت غزنوی را گذاشت:

1- 300 قمری

2- 351 قمری

3- 399 قمری

4- 295 قمری


93 : اولین بار که مسلمانان به هند آمدند، تا سواحل یکی از رود خانه های ذیل تسلط یافتند؟

1- رود جمنا

2- رود سند

3- رود گنگا

4- رود بنگا


94 : درسال 351 قمری درکدام منطقه، اساس حکومت جدید گذاشته شد

1- بخارا

2- غزنی

3- مشهد

4- سیستان


95 : درجنگ «خشت» آزاد خان، درمقابل کریم خان زند شکست خورد وکریم خان زند یکـی از منـاطق ذیـل را نیـز تصـرف نمود:

1- آذربایجان

2- مرو

3- هرات

4- بخارا


96 : دین اسلام در هندوستان در زمان کدام پادشاه استحکام بیشتر یافت:

1- ظهیر الدین بابر

2- جلال الدین ا کبر

3- سلطان محمود غزنوی

4- نادر افشار


97 : پسران طاهر مدت چند سال حکومت کردند :

1- 50 سال

2- 60 سال

3- 40 سال

4- 55 سال


98 : دولت طاهر بنابر توسعه کدام حکومت سقوط نمود :

1- صفاری

2- عباسی

3- اموی

4- سلجوفی


99 : آخرین پادشاه طاهریان عبارت است از :

1- احمد بن طاهر

2- محمد بن طاهر

3- طاهر بن حسین

4- عبدالله بن طاهر


100 : محمد بن طاهر در کدام سال توسط یقعوب لیث صفاری دستگیر شدند :

1- 256 قبل از میلاد

2- 250 قبل از میلاد

3- 259 قبل از میلاد

4- 260 قبل از میلاد