بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

21 : عبادت در شریعت به چند معنا آمده است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


22 : نماز، روزه، زکات ، حج و امثال این کارها از جمله کدام نوع عبادت بشمار میرود؟

1- خاص

2- عام

3- گزینه 2 درست است

4- هیچکدام


23 : عبادت به معنی ....به این گفته میشود که در تمام ابعاد زنده گی امر پروردگار قبول شود:

1- خاص

2- عام

3- شرعی

4- هیچکدام


24 : آیت " قل هو الله احد" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- توحید الوهیت

2- توحید ربوبیت

3- توحید اسماء و صفات

4- گزینه 2 درست است


25 : حکم ایمان داشتن به توحید الوهیت چیست؟

1- فرض قطعی

2- واجب

3- مستحب

4- سنت


26 : .......الله متعال به الفاظی اطلاق می گردد که در قرآن کریم و احادیث نبوی ذکر شده باشند و به ذات الله تعالی دلالت کند.

1- صفات

2- اسماء

3- قدرت

4- علم


27 : .....الله متعال ان معانی کامله ای است که خداوند متعال در قرآن کریم به آن خود را موصوف کرده باشد و رسول اکرم «ص» ان را در احادیث خود بیان کرده باشد.

1- صفات

2- اسماء

3- قدرت

4- علم


28 : نام های الله متعال به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


29 : صفات الله متعال از اسماء او تعالی ...... است.

1- کمتر

2- بیشتر

3- مساوی

4- هیچکدام


30 : نام های ذاتی خداوند متعال عبارت از نام هایی است:

1- که به ذات و صفات الله متعال دلالت کند

2- که تنها به ذات الله متعال دلالت کند

3- مانند : الله

4- 2 و 3 درست است


31 : حکم ایمان داشتن به اسماء الله متعال چیست؟

1- فرض

2- واجب

3- مستحب

4- سنت


32 : صفات الله متعال به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


33 : قدرت ، سمع، بصر و علم از جمله کدام صفات خداوند متعال بشمار میرود؟

1- ذاتی

2- فعلی

3- گزینه 2 درست است

4- هیچکدام


34 : ضد صفت قدرت چیست؟

1- مجبور بودن

2- عجز

3- کر بودن

4- جهل


35 : حکم ایمان داشتن به صفت قدرت خداوند «ج» چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


36 : معنی دقیق آیت "فعال لما یرید" چیست؟

1- الله «ج» اراده کننده کار ها است.

2- الله «ج» اراده می کند خیر را برای بنده گانش

3- الله تعالی خوب انجام دهنده چیزی است که اراده می کند

4- الله متعال ارده می کند برای بنده گانش


37 : حکم ایمان داشتن به صفت اراده الله متعال چیست؟

1- فرض

2- واجب

3- سنت

4- مستحب


38 : اراده از دیدگاه اهل سنت و جماعت به چند نوع است؟

1- 3

2- 2

3- 4

4- 7


39 : آیت" یرید الله بکم الیسر و لا یرید بکم العسر" دلیل اثبات بر کدام یک از موضوعات ذیل است؟

1- توحید الوهیت

2- ارده شرعی

3- توحید ربوبیت

4- اراده تکوینی


40 : کدام نوه اراده مرادف با مشیت است؟

1- شرعی

2- تکوینی

3- دینی

4- 1 و 3