بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

281 : کدام یک از روایان ذیل از جمله اولین اشخاصی بود که به دین اسلام رو آورد؟

1- انس

2- عویمر

3- ابوهریره

4- صهیب


282 : صهیب بن سنان در کدام سال هجری وفات نموده اند؟

1- 78

2- 32

3- 74

4- 38


283 : در آیت " ونبلوکم بالشر و الخیر فتنه" معنی کلمه (نبلوکم) چیست؟

1- افگندن

2- شر

3- خیر

4- می آزماییم


284 : عبد الرحمن فرزند کی می باشد؟

1- سخر

2- عبدالله

3- عبدالرحیم

4- محمد


285 : ابوهریره در کدام سال هجری وفات نموده است؟

1- 57

2- 58

3- 76

4- هیچکدام


286 : معنای درست کلمه « بما یکره » چیست؟

1- خبر بده

2- به او تهمت بسته اند

3- به آنچه که آن را بد میبیند

4- راه ها


287 : معنای این کلمه « بهته» چیست؟

1- به او تهمت بسته ای

2- در غیاب کسی عیب او را گفتند

3- آیا شما میدانید

4- بسیار سخت


288 : غیبت کردن در اسلام مشابه به چی است؟

1- خوردن گوشت بردار مسلمان خود

2- خوردن گوشت الاغ اهلی

3- گناه صغیره است

4- هیچکدام


289 : معنای درست کلمه « آذی» چیست؟

1- عیب

2- آئینه

3- خبر بده

4- دور کند


290 : در این حدیث شریف " ان احدکم مرآة اخیه " معنای درست کلمه «مراة» چی می باشد؟

1- مرا دور کن

2- بایستی آن را از آن دور کند

3- آیینه

4- هیچکدام


291 : ترجمه درست « و تواصو بالحق و تواصو بالصبر» چیست:

1- وتوصیه نمودند یکدیگر را به حق ،و توصیه کردند یکدیگر را به صبر

2- توصیه نمود وی را به حق و راستی ،و توصیه میکنم به صبر

3- هیچکدام

4- توصیه نمود وی را به صبر وتوصیه میکنم که حق را بگوئید


292 : حضرت عمر فاروق در منبر برای دوستان خویش چنین اعلان کرد:

1- تا عیب های او را نشان دهند

2- او را با گناه هانش تنها بگذارند

3- از او یاری بخواهند

4- 1 و 2 درست است


293 : مسلمان آئینه مسلمان است یعنی چی؟

1- عیب های وی را در نزد همه بگوید

2- در پشت وی عیب هایش را باز گو کند

3- باید با اسلوب خوب عیب هایش را باز گو کند

4- هیچ کاری در قبال وی انجام ندهد


294 : مسلمان در کار اصلاحگری مانند ..........عمل میکند؟

1- آیینه

2- دوست خوب

3- برادر و خواهر مسلمان

4- هیچکدام


295 : معنای درست کلمه ( فلیمطه عنه) چیست؟

1- بایستی آن را از آن دور کند

2- خسته نمی شود

3- عیب ( کمی وکاستی )

4- دوری ورزید


296 : مشوره دهنده حیثیت چی را دارد؟

1- امین

2- خوشه گندم

3- مومن

4- همه درست است


297 : در این حدیث شریف (المستشار مؤتمن ) معنی درست کلمه « موتمن» چیست؟

1- که از او طلب مشوره شود

2- شخصی که مورد اطمینان واقع شده باشد

3- همه درست است

4- هیچکدام


298 : ترجمه درست ( وامرهم شوری بینهم ) چیست؟

1- در میان همه از شوری مشوره شود

2- همه غلط است

3- 1 و 4 درست است

4- کار آنها در میان هم بر اساس شوری است


299 : این حدیث از کی روایت شده «رسول الله نسبت به هرکس دیگری به مشوره عمل می نمود و از صحابه خویش مشوره می خواستند»:

1- ابو هریره

2- حضرت سعید

3- حضرت جابر

4- ابو بردة


300 : مشوره در کار ها سبب چی میشود؟

1- بد چانسی

2- خوشخویی

3- کامیابی

4- 2 و 3 درست است