بانک سوالات ریاضی

تعداد سوالات : 268

21 : اگر پولینوم `p(x,y)=x^{n}y^{3}+x^{3}y+xy^{m}` متجانس باشد، قیمت `m` مساوی است به:

1- `n=1` و `m=2`

2- `n=1` و `m=3`

3- `n=2` و `m=1`

4- `n=2` و `m=3`


22 : انتقال عمودی گراف تابع `y=\sqrt{31}x^{5}`, گراف کدام یک از توابع زیر است:

1- `y=\sqrt{31}(x+\sqrt{31})^{5}`

2- `y=\sqrt{31}(x+14)^{5}`

3- `y=\sqrt{31}(x-\sqrt{31})^{5}`

4- `y=\sqrt{31}x^{5}+1`


23 : اگر `f(x)=cos^{2}x+5` باشد, پس برای تمام قیمت های `x` کدام یک از رابطه های ذیل درست است:

1- `g(x)\geq 0`

2- `g(x)\leq 0`

3- `g(x)>0`

4- `g(x) < 0`


24 : مثلث ها از نظر اضلاع چند نوع اند:

1- `1`

2- `3`

3- `2`

4- `4`


25 : کدام یک از متریکس های زیر یک متریکس مربعی است :

1- `A=(a_{ij})_{3 \times 5}`

2- `A=(a_{ij})_{5 \times 7}`

3- `A=(a_{ij})_{k \times k}`

4- `A=(a_{ij})_{3 \times 9}`


26 : حاصل افاده `sec\frac{5}{13}(1+sin\frac{5}{13})+cos\frac{5}{13}(1+sin\frac{5}{13})^{-1}` مساوی است به:

1- `-\frac{2}{cos\frac{5}{13}}`

2- `-\frac{2}{sin\frac{5}{13}}`

3- `\frac{2}{cos\frac{5}{13}}`

4- `\frac{2}{sin\frac{5}{13}}`


27 : حاصل `\frac{-2+1}{1-i}` مساوی است به:

1- `-\frac{1}{2}i`

2- `\frac{1}{2}i`

3- `-\frac{1}{2}-\frac{1}{2}i`

4- `\frac{1}{2}+\frac{1}{2}i`


28 : اگر `\int_{8}^{12}f(x)dx=7` و `\int_{0}^{12}f(x)dx=16` باشند، پس `\int_{0}^{8}f(x)dx` مساوی است به:

1- `10`

2- `7`

3- `16`

4- `9`


29 : انتقال عمودی گراف تابع `y=\sqrt{22}x^{3}` ، گراف کدام یک از توابع زیر است:

1- `y=\sqrt{22}x^{3}+\sqrt{31}`

2- `y=\sqrt{22}(x+\sqrt{22})^{3}`

3- `y=\sqrt{22}(x-\sqrt{22})^{3}`

4- `y=\sqrt{22}(x-100)^{3}`


30 : `\int_{0}^{1}(x-e^{x})dx` مساوی است به:

1- `\frac{2e-3}{2}`

2- `\frac{2}{3}+e`

3- `-\frac{2e-3}{2}`

4- `-\frac{3}{2}-e`


31 : اگر 21 نمره به نمرات هر متعلم اضافه شود، در اینصورت:

1- ضریب تغییرت نمرات 21 برابر می شود

2- ضریب تغییرات نمرات بزرگ می شود

3- ضریب تغییرات نمرات ثابت می ماند

4- ضریب تغییرات نمرات کوچک می شود


32 : اگر `x^{2}+y^{2}-4x-18y-20=0` معادلۀ دایره است طول، شعاع این دایره مساویست به:

1- `\sqrt{102}`

2- `\sqrt{193}`

3- `\sqrt{104}`

4- `\sqrt{105}`


33 : مقدار `\lim_{x \rightarrow 0} \frac{sin x+x}{cos x}` مساوی است به:

1- `0`

2- `-\infty `

3- `2`

4- `\infty `


34 : اگر `\int_{8}^{12}f(x)dx=7` و `\int_{0}^{8}f(x)dx=9` باشند، پس `\int_{0}^{12}f(x)dx` مساوی است به:

1- `10`

2- `7`

3- `16`

4- `9`


35 : اگر در یک ست دیتا واریانس و اوسط حسابی به ترتیب `16` و `12` باشند، در اینصورت ضریب تغییرات مساوی است به:

1- `2`

2- `\frac{1}{2}`

3- `\frac{1}{3}`

4- `\frac{3}{4}`


36 : مقدار `x\in \mathbb{R}` , `\lim_{k\rightarrow 2}\frac{x^{2}-4}{x-2}` مساوی است به:

1- `4`

2- `k+2`

3- `x+2`

4- `\frac{x^{2}-4}{x-2}`


37 : حاصل `\lim_{x\rightarrow \frac{1}{\pi }} \frac{\pi ^{-1}-x}{\frac{1-(\pi x)^{2}}{\pi^{2}}}` مساوی است به:

1- `\frac{\pi^{2}}{2}`

2- `\frac{2}{\pi }`

3- `2\pi ^{2}`

4- `\frac{\pi }{2}`


38 : اگر در یک ست دیتا واریانس و اوسط حسابی به ترتیب `20 ` و `10` باشند، در اینصورت ضریب تغییرات مساوی است به:

1- `\frac{1}{10}`

2- `\frac{1}{3}`

3- `2`

4- `\frac{1}{5}`


39 : ناحیۀ قیمت های تابع `y=\frac{cosx}{5}` عبارت است از:

1- `[-5,5]`

2- `[0,\frac{1}{5}]`

3- `[-\frac{1}{5},5]`

4- `[-\frac{1}{5},\frac{1}{5}]`


40 : افاده مثلثاتی `\frac{sec(-\theta )+sec \theta}{sec(-\theta)}` مساوی است به:

1- `0`

2- `2`

3- `1`

4- `-2`