بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

201 : میرمن نیکبخته په قوم څه ده؟

1- الکوزۍ

2- مموزۍ

3- سدوزۍ

4- کاکړ

202 : لاندې شعر د کوم شاعر دی؟ «اوریدلې مې قصه ده ـــ چې له شاتو نه خوږه*** د اختر په ورځ سهار ــ بایزید چې وو نامدار»

1- بایزید روښان

2- دوست محمد خان

3- میرمن نیکبخته

4- زرغونه کاکړ

203 : الندې شعر د کوم شاعر دی؟ «ظاهر زاهد په اخالص کړه - په زړه ټینګ شه له یقینه»

1- میرمن نیکبخته

2- ملک یارغرشین

3- زرغونه کاکړ

4- شیخ متي

204 : د «ارشاد الفقرا» اثر د چا دی؟

1- شیخ متي

2- شیخ کټه

3- میرمن نیکبخته

4- زرغونه کاکړ

205 : «غرغښت نامه » د چا اثر دی؟

1- بابړ خان

2- دوست محمد خان

3- زرغون خان

4- بارک خان

206 : د «لرغوني پښتانه» اثر لیکوال څوک دی؟

1- شیخ تیمن

2- شیخ کاکړ

3- شیخ کټه

4- شیح متي

207 : د «تاریخ سوري» اثرلیکوال څوک دی؟

1- شیخ ملي

2- علي محمد بوستي

3- دوست محمد

4- شیخ بوستان

208 : شیخ تیمن د چا زوی دی؟

1- شیخ کاکړ

2- شیخ متي

3- شیخ متي بابا

4- یوهم نه

209 : شیخ تیمن د چا په دربار کې شاعر وو؟

1- سلطان غیاس الدین

2- سلطان بهلول

3- امیرمحمد

4- امیرکروړسوري

210 : سلطان بهلول لودي په هندوستان کې څو کاله پاد شاهي وکړ؟

1- 20 کاله

2- 30 کاله

3- 35 کاله

4- 38 کاله

211 : سلطان بهلول لودي په قوم څه دی؟

1- حسین خیل

2- شاهو خیل

3- امرخیل

4- اوریاخیل

212 : د «بوستان الولیا » اثر لیکوال څوک دی؟

1- شیخ بوستان

2- شیخ کټه

3- شیخ اسعد سوري

4- شیخ متي

213 : د پښتو لومړۍ دوره د څه په نوم یادیږي؟

1- لرغونې

2- کلاسیکه

3- منځنۍ

4- معاصره

214 : امیرکروړ په کومه جګړه کې مړ شو؟

1- د دکن

2- د ګجرات

3- پوشنج

4- میوند

215 : د «غشې» لغت سمه مانا ده:

1- تیر

2- ګولې

3- لندۍ

4- ټوپک

216 : د«هیر» لغت سمه مانا ده:

1- بیدار شدن

2- هیرانیدل

3- فراموش

4- خوب

217 : «وینا» لغت مانا ده:-

1- وینه

2- وزګار

3- ګفتار

4- خوړل کول

218 : «هار» لغت سمه مانا په ګوته کړئ؟

1- ګل

2- څرګندیدل

3- اغزی

4- امیل

219 : د « مېنه» لغت سمه مانا ده

1- وطن

2- خانه

3- مسکن

4- ټول سم دي

220 : د «هوسۍ» سمه مانا ده

1- چرګه

2- آهو

3- آرزو

4- غوا