بانک سوالات پشتو

تعداد سوالات : 500

401 : د «ټاټوبی» لغت جمع بڼه عبارت ده له ؟

1- ټاټوبۍ

2- ټاټوبونه

3- ټاټوبیان

4- ټاټوبي

402 : په لاندې کلیمو کی فعل په نښه کړئ ؟

1- ژر ژر

2- پاڅیږم

3- نن

4- هلته

403 : هغه کلیمه چی معنا یی پلا ، وار او دوران دی په نښه کړی ؟

1- نظام

2- پیر

3- تیر

4- چار

404 : د عبد القادر خان خټک د اشعار و دیوان په نښه کړئ :

1- دستار نامه

2- بستان اولیا

3- حدیقه خټک

4- کلیات

405 : خالص په شي په حشر دا آفتاب دګرمایی / ننوځه دشرعې په خیام د محمد/ کل مرسل نبي وپاګ رسول ته مختاع ده / ټول په دا ګواه دی خاص و عام دمحمد په پورت بیتونو کې ردیف په نښه کړئ

1- خالص/خاص

2- د محمد / دمحمد

3- خیام عام

4- مرسل /رسول

406 : د «توپیر» لغت سمه معنی عبارت ده له ؟

1- توکم

2- فرق

3- اندازه

4- توانا

407 : «دا سوی ستی وطن پریږدی چې لږوخاندي *** دغه غیرتی وطن پریږدی چی لږ وخاندي» په دې بیت کې ردیف نښه کړئ؟

1- وطن /وطن

2- نتلی / غیرتی

3- وخاندی/ پریږدی

4- وطن پریږدی چی لږ وخاندی

408 : « همه واړه نیک کردا دی *** امینان دی وفادار دی «په پورتنی بیت کې د قافیه کلمه په نښه کړی؟

1- کردار/ و فادار

2- نیک / امینان

3- واړه / همه

4- دی /دی

409 : «داوطن دی ځان زموږ *** دا وطن ایمان زموږ » په پروته بیت کې دقافیې کلیمې په نښه کړئ؟

1- زموږ، زموږ

2- خان، ایمان

3- دا، دا

4- وطن، وطن

410 : د «مظلوم» لغت ضد معنی عبارت ده له:

1- ظالم

2- ظلم

3- ناتوان

4- بیوزلی

411 : «دا وطن دی ځان زموږ *** دا وطن ایمان زموږ » په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- دا، دا

2- وطن، وطن

3- زموږ، زموږ

4- ځان، ایمان

412 : «تویول دوینو شر او پیغور وي *** شرمنده ذلیل سرټیټی ظلم و زور وي » په پورتني بیت کې دقافیې کلیمې په نښه کړئ:

1- پیغور، زور

2- شرم، ظلم

3- وي، وي

4- تویول، ذیلیل

413 : «سړیتوپ وي محترم په هر لباس کې *** په زري جامو کې وي که په کرباس کې » په پورته بیت کې ردیف په نښه کړئ:

1- لباس، کرباس

2- وي، وي

3- په، که

4- کې، کې

414 : د «روڼ» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- روښانه کول

2- روښانه

3- روښانول

4- رڼول

415 : د «وړکه» لغت سمه معنی عبارت ده له:

1- کوچنیان

2- ورکړه

3- نصحیت

4- برخه

416 : د لاندې څلورو نومونو څخه یوازې مفرد نوم په نښه کړئ:

1- بزګران

2- ملګری

3- پلویان

4- دوبیان

417 : د « پور» لغت جمع بنه عبارت ده له:

1- پورانیان

2- پوران

3- پوزیان

4- پورونه

418 : «چې په خپله پوهه نه وي ښه هغه دی *** چې ده بل سړی به پله پسې روان شي »

1- روان، ایمان

2- شي، شي

3- سړی، بخری

4- خپله، پوهه

419 : د بډایه مفرد مذکر بڼه په نښه کړئ:

1- بډای

2- بډایان

3- بډایی

4- بډاي

420 : «لا منو» کلیمه څو هیجا وی تری:

1- څلور

2- یوه

3- دری

4- دوه