بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

81 : در زمان امپراطوری داریوش چند نوع نژاد وجود داشت:

1- 46

2- 45

3- 40

4- 48


82 : در سنگ نوشته بیستون چند منطقه تحت حاکمیت هخامنشی ها نوشته شده است:

1- 22

2- 21

3- 24

4- 25


83 : امپراطوری هخامنشی ها درسال 333 ق.م توسط کدام امپراطوری واژگون شد:

1- یونانی ها

2- هخامنشی ها

3- موریایی ها

4- هیچکدام


84 : امپراطوری هخامنشی ها توسط کی از بین رفت:

1- اسکندرمقدونی

2- داریوش سوم

3- اسفندیار

4- کوروش


85 : آخرین حکمران هخامنشی ها کی بود:

1- داریوش اول

2- کوروش

3- داریوش سوم

4- اردوشیر


86 : داریوش سوم توسط کدام شخص در دامغان به قتل رسید:

1- اسکندر مقدونی

2- انتی گوس

3- بسوس

4- اناکسپ


87 : اسکندریه نام سابق کدام یک از ولایت ذیل می باشد:

1- هرات

2- بلخ

3- قندهار

4- بگرام


88 : اراکوزیا نام سابق کدام یک از ولایات ذیل بود:

1- قندهار

2- هرات

3- بلوچستان

4- بلخ


89 : اسکندر مقدونی در کدام سال ارغنداب و کابل را تصرف نمود:

1- 329 ق.م

2- 333 ق.م

3- 340 ق.م

4- 330 ق.م


90 : در پایگاه نظامی اسکندر مقدونی کدام نیروها بودند:

1- موریایی

2- بومی

3- هخامنشی

4- یونانی


91 : اسکندر مقدونی کدام ولایات ذیل را تحت تصرف خود درآورده بود:

1- هرات

2- بلوچستان

3- قندهار

4- همه


92 : سکندریه قفقاز نام یکی از مناطق ذیل بود:

1- قندهار

2- سیستان

3- بگرام

4- هرات


93 : اسکندر مقدونی با کدام دختر ازدواج نمود:

1- افسانه

2- رخشانه

3- انیسه

4- ثریا


94 : اسکندر مقدونی درکدام جنگ مجروح شد:

1- یوسفزایی ها

2- هخامنشی ها

3- محمدزایی ها

4- احمدزایی ها


95 : اسکندر مقدونی در کدام سال در بندر کراچی اسکندریه جدید ساخت:

1- 329

2- 330

3- 325

4- 255


96 : اسکندر مقدونی به اثر کدام مریضی به عمر 32 سالگی وفات نمود:

1- ملاریا

2- محرقه

3- سرطان

4- نقرس


97 : بعد از اسکندر مقدونی کدام یک از اشخاص ذیل در مقدونیه به قدرت رسید:

1- بطلیموس

2- کاسندر

3- انتی گوس

4- هیچکدام


98 : امپراطوری یونانی ها در زمان کی به سه مرکز تقسیم شد:

1- کاسندر

2- اسکندر

3- سلیکوس

4- داریوش


99 : بعد از مرگ کدام شخص بطلیموس مصر را از پیکر امپراطوری یونان جدا کرد:

1- اسفندیار

2- انتی گوس

3- آشوکا

4- اسکندر مقدونی


100 : بعد از مرگ بطلیموس خانواده وی تا کدام سال بر مصر حاکمیت داشتند:

1- 35 ق.م

2- 30 ق.م

3- 25 ق.م

4- 45 ق.م