بانک سوالات تاریخ صنف دهم

تعداد سوالات : 200

101 : در دوره خالفت حضرت عثمـان «رض» کـدام منطقـه دو بـاره تحـت تسـلط دولـت اسـلامی در آورده شـد:

1- آذربایجان

2- مصر

3- یونان

4- هسپانیا


102 : یعقوب خان در کدام سال به قدرت رسیدن:

1- 1879 م

2- 1887 م

3- 1877 م

4- 1880 م


103 : کیداریان در شمال افغانستان، تحت حملات کدام قبایل قرار گرفت:

1- سیتی

2- موریایی

3- یفتلی

4- کوشانی


104 : پایتخت امپراطوری یونانی ها کدام شهر بود؟

1- بخدی

2- هرات

3- مقدونیه

4- سیستان


105 : انتی گوس و خانواده وی تا کدام سال قبل از میلاد بر مقدونیه حکمرانی داشتند؟

1- 140 قبل از میلاد

2- 145 قبل از میلاد

3- 146 قبل از میلاد

4- 142 قبل از میلاد


106 : سلیکوس بعد از کدام شخص به قدرت رسید؟

1- انتی گوس

2- بطلیموس

3- هیلوکلس

4- هیچکدام


107 : سلیکوس در کدام کشور به قدرت رسید؟

1- مصر

2- سوریه

3- یونان

4- ترکیه


108 : در زمان حکمرانی یونانی ها افغانستان تحت تصرف کدام شخص بود؟

1- آشوکا

2- اسکندر مقدونی

3- سلیکوس

4- انتی گوس


109 : نخستین حکمران موریایی ها چه نام داشت؟

1- آشوکا

2- بندوسارا

3- ایتیدیوم

4- چندرا گوپتا


110 : زمامداری موریایی ها در سال 324 ق.م توسط چندرا گوپتا در کجا آغاز شد؟

1- هند

2- پاکستان

3- یونان

4- افغانستان


111 : چندرا گوپتا کدام مناطق افغانستان را متصرف شد؟

1- غربی

2- شرقی

3- شمالی

4- جنوبی


112 : چندرا گوپتا توسط کدام یک از اشخاص ذیل تا دریای سند به عقب رانده شد؟

1- اسکندر

2- اسفندیار

3- سلیکوس

4- بندوسارا


113 : سلیکوس دختر خود را به کدام یک از اشخاص ذیل به عقد نکاح در آورد؟

1- بندو سارا

2- انتی گوس

3- کاسندر

4- چندرا گوپتا


114 : سلیکوس کدام مناطق افغانستان را به چندرا گوپتا واگذاشت؟

1- گنده هارا

2- اراکوزیا

3- گدروزیا

4- همه


115 : چندرا گوپتا در کدام سال قبل از میلاد درگذشت؟

1- 300 قبل از میلاد

2- 330 قبل از میلاد

3- 320 قبل از میلاد

4- 305 قبل از میلاد


116 : بعد از چندرا گوپتا کدام شخص بر تخت نشست؟

1- آشوکا

2- بندوسارا

3- ایتودیم

4- هیچکدام


117 : بعد از مرگ چندرا گوپتا روابط موریایی ها با کدام خانواده روز به روز حسنه میگردید؟

1- هخامنشی ها

2- یونانی ها

3- کیانی ها

4- سلوکیدی ها


118 : ابو ظفر ندوی مورخ کدام کشور بود؟

1- هند

2- افغانستان

3- ایران

4- عربستان


119 : کدام یک از حکمرانان ذیل از انیتا گوس طلب شراب، انجیر، و طبیب نمود؟

1- بندوسارا

2- چندراگوپتا

3- آشوکا

4- کاسندر


120 : فروش کدام یک از گزینه های ذیل در قانون یونانی ها ممنوع است:

1- انجیر

2- عالم و طبیب

3- شراب

4- همه