بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

241 : فرزندان طاهر بنام های عبدالله و طلحه در کدام مناطق به مناصب عالی رسیدند :

1- عراق و مصر

2- عراق و خراسان

3- شام و عراق

4- هیچکدام


242 : افغانها بعد از مرگ یکی از اشخاص ذیل در سال 1505 م دولت مرکزی خود را از دست دادند:

1- نادر افشار

2- سلطان حسین بایقرا

3- احمدشاه بابا

4- میرویس نیکه


243 : دولت شیبانی در سال 1501 م در کجا تاسیس گردید:

1- اصفهان

2- تبریز

3- ماورالنهر

4- ایران


244 : دولت صفوی در کدام سال در ایران تاسیس گردید:

1- 1500 م

2- 1501 م

3- 1502 م

4- 1505 م


245 : دولت مغلی در یکی از از ممالک ذیل بوجود آمد:

1- ایران

2- اصفهان

3- ماورالنهر

4- هند


246 : دولت های صفوی، شیبانی و مغولی بر کدام قسمت های افغانستان حمله نمودند:

1- شمال

2- غرب

3- شرق

4- همه


247 : صفویان برای اولین بار در افغانستان با قیام کدام مردم روبرو گردیدند:

1- هرات و قندهار

2- اندخوی

3- بلوچستان

4- همه


248 : جنبش روشانیان تحت رهبری یکی از اشخاص ذیل صورت گرفت:

1- بایزید انصاری

2- میرویس نیکه

3- پیر روشان

4- 1 و 3


249 : پیر روشان پسر یکی از اشخاص ذیل بود:

1- عبدالله انصاری

2- احمدشاه بابا

3- خوشحال خان

4- میرویس خان


250 : پیر روشان در کجا تولد گردیده بود:

1- کانی گرام ازبکستان

2- کانی گرام وزیرستان

3- کانی گرام افغانستان

4- کانی گرام نورستان


251 : پیر روشان در یکی از مناطق ذیل به تبلیغ پرداخت:

1- دره پنجشیر

2- وزیرستان

3- جلال آباد

4- دره توپچی


252 : پیر روشان علیه مبارزه به دولت مغولی کجا را مرکز فعالیت خود قرار داد:

1- کابل

2- تیرا

3- دره توپچی

4- قندهار


253 : کدام یک از اشخاص ذیل پیر روشان را "پیرتاریک" نامید:

1- خوشحال خان

2- جلال الدین

3- آخند درویزه

4- عبدالقادر


254 : بعد از قتل پیرروشان کدام پسرش در سال 1600 م به قدرت رسید:

1- جلال الدین

2- احداد

3- عبدالقادر

4- هیچکدام


255 : جالال الدین پسر پیر روشان کدام مناطق را تصرف نمود:

1- جیبر الی تیرا

2- کابل

3- غزنی

4- همه


256 : س از جلال الدین روشان کدام پسرش به قدرت رسید:

1- عبدالقادر

2- عالم خان

3- احداد

4- هالکو خان


257 : پس از کشته شدن احداد در جنگ با مغل ها کی به قدرت رسید:

1- عبدالقادر

2- جلال الدین

3- اورنگ زیب

4- جهانگیر


258 : مغول ها در کدام سال عبدالقادر و مادرش بی بی علایی را به هندوستان تبعید کردند:

1- 1660 م

2- 1666 م

3- 1636 م

4- 1650 م


259 : عبدالقادر به کمک مادرش بی بی علایی کدام شهر را تصرف نمود:

1- پشاور

2- دهلی

3- اصفهان

4- تیرا


260 : قبیله ختک در کدام سال صاحب قدرت گردیدند:

1- اوایل قرن 16

2- اواخر قرن 16

3- نمیه قرن 16

4- قرن 17