بانک سوالات علوم دینی صنف دهم

تعداد سوالات : 131

81 : حضرت عایشه (رض) در کدام سال هجری وفات نموده اند؟

1- 58

2- 179

3- 70

4- 32


82 : حدیث جلوگیری از ظلم و ستم را کی روایت نموده است؟

1- انس بن مالک

2- جابر بن عبدالله

3- عطیه بن عروه

4- هیچکدام


83 : عطیه پسرعروه از کدام قبیله ذیل می باشد؟

1- بنی سعد

2- خزرج

3- اوس

4- کنده


84 : معنی کلمه (تطفا) چیست:

1- باید وضوء بگیرد

2- خاموش میشود

3- شیطان از آتش آفریده شده است

4- قهر و غضب از طرف شیطان است


85 : جابر بن عبدالله از کدام قبیله می باشد؟

1- خزرج

2- اوس

3- کنده

4- بنی سعد


86 : رسول اکرم(ص) به کدام صحابی دریک شب ۲۵ بار طلب آمرزش نموده اند؟

1- ابوهریره

2- جبیر

3- جابر

4- صهیب


87 : جابر بن عبدالله بر علاوه غزوه بدر و احد در چند غزوه دیگر اشتراک نموده اند؟

1- 17

2- 18

3- 19

4- 20


88 : جابر بن عبدالله در کدام سال هجری وفات نموده اند؟

1- 58

2- 78

3- 72

4- 32


89 : ابوهریره چی وقت به دین اسلام مشرف شدند؟

1- سال هفتم هجری

2- قبل غزوه خیبر

3- سن سی سالگی

4- همه درست است


90 : ابوهریره (رض) به چی تعداد احادیث را از رسول اکرم (ص) روایت نموده اند؟

1- 2210

2- 5374

3- 1200

4- 21


91 : طبق حدیث رسول اکرم (ص) ایمان داری چند شاخه می باشد؟

1- 74

2- 40

3- هفتاد و چند

4- نود و چند


92 : جبیر بن مطعم از کدام قبیله می باشد؟

1- خزرج

2- قریش

3- اوس

4- بنی سعد


93 : کدام صحابی به علم الانساب دسترسی داشت؟

1- صهیب

2- انس

3- جابر

4- جبیر


94 : جبیر بن مطعم در کدام سال هجری وفات نموده است؟

1- 32

2- 78

3- 179

4- هیچکدام


95 : عصبیت در اسلام چی حکم دارد؟

1- فرض

2- مکروه

3- حرام

4- مباح


96 : دعوت بسوی عصبیت در اسلام چی حکم دارد؟

1- حرام

2- فرض

3- مباح

4- مکروه


97 : صهیب فرزند سنان در کدام کشور به دنیا آمده است:

1- مدینه

2- مکه

3- عراق

4- دمشق


98 : کدام یک از روایان ذیل از جمله اولین اشخاصی بود که به دین اسلام رو آورد؟

1- انس

2- عویمر

3- ابوهریره

4- صهیب


99 : صهیب بن سنان در کدام سال هجری وفات نموده اند؟

1- 78

2- 32

3- 74

4- 38


100 : در آیت " ونبلوکم بالشر و الخیر فتنه" معنی کلمه (نبلوکم) چیست؟

1- افگندن

2- شر

3- خیر

4- می آزماییم