بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

41 : ایمان داشتن به این که هیچ چیز بدون رضاء، اراده و مشیت الله متعال از عدم به وجود نمی آید چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


42 : آیت "انا کل شی خلقناه بقدره" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟

1- استدراج

2- قضا و قدر

3- برزخ

4- بعث


43 : حکم ایمان داشتن به قضا و قدر چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


44 : برزخ در لغت چی را گویند؟

1- پرده

2- حامل

3- رجوع

4- 1 و 2 درست است


45 : ایمان داشتن به سوالات نکیر و منکر و به نعمت ها و عذاب قبر چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


46 : بعث در لغت چی را گویند؟

1- برانگیختن

2- زنده کردن

3- فرستادن

4- همه درست است


47 : الفاظ مترادف کلمه بعث چیست؟

1- نشور

2- نشات

3- ثانیه

4- همه درست است


48 : حکم ایمان داشتن به بعث چیست؟

1- فرض

2- سنت

3- واجب

4- مستحب


49 : شفاعت در لغت چی را گویند؟

1- خواستن نیکی

2- خواستن بخشش

3- ترحم

4- 1 و 2 درست است


50 : آیت" عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا" دلیل اثبات بر یکی از موضوعات ذیل است؟

1- برزخ

2- بعث

3- شفاعت

4- حشر


51 : در آیت "عسی ان یبعثک ربک مقاما محمودا " مراد از مقاما محمودا کدام نوع شفاعت رسول اکرم «ص» می باشد؟

1- کبراء

2- صغراء

3- هیچکدام

4- 1 و 2 درست است


52 : شفاعت رسول اکرم «ص» به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


53 : در تعریف قضا و قدر، معنای درست «قضا» در زبان عربی چیست؟

1- درخواست کردن

2- قضاوت و فیصله کردن

3- حتمی بودن

4- تخصیص


54 : خواستگاری برخواستگاری دیگران از مکروهات:

1- تنزیهی است

2- مباح تنزیهی است

3- تحریمی است

4- مباح تحریمی است


55 : در تعریف قضا و قدر معنای درست «قدر» در زبان عربی عبارت است از:

1- حکم فیصله و اندازه

2- علم ازلی الله تعالی

3- نوشته شده درلوح محفوظ

4- مشیت و رضا خدای


56 : در حدیث شریف« اتدرون ما الغیبه قالو: الله و رسوله اعلم، قال ذکرک اخا بما یکره قبل افریت ان کان فـي اخـي مـا اقول قال ان کان و فیه ما تقول فقد...» معنای درست «ان کان فیه» چیست:

1- اگر در او آن چیز باشد

2- اگر در آنها باشد

3- اگر شما به آن بفهمید

4- اگردر مایان باشد


57 : در آیت: «وکل شيء فعلوه فـي الزبـر و کـل صـغیر وکبیـر مسـتطر» معنـای درسـت «مسـتطر» چیسـت:

1- لوح محفوظ

2- کتاب های آسمانی

3- قراءت کرده شده

4- نوشته شده


58 : عبد الرحمن فرزند کی می باشد؟

1- سخر

2- عبدالله

3- عبدالرحیم

4- محمد


59 : ابوهریره در کدام سال هجری وفات نموده است؟

1- 57

2- 58

3- 76

4- هیچکدام


60 : معنای درست کلمه « بما یکره » چیست؟

1- خبر بده

2- به او تهمت بسته اند

3- به آنچه که آن را بد میبیند

4- راه ها