بانک سوالات علوم دینی صنف یازدهم

تعداد سوالات : 150

101 : حدیث لعنت گفتن را کدام روای روایت نموده است؟

1- انس (رض)

2- عایشه (رض)

3- ابوهریره

4- سعید


102 : بر مسلمان لعنت گفتن مانند.......مسلمان است.

1- دشنام دادن

2- زدن

3- قتل

4- خوردن گوشت


103 : کتاب آداب المفرد از کیست؟

1- امام بخاری

2- امام احمد

3- امام طبرانی

4- ابوداوود طیالسی


104 : امام بخاری کتاب آداب المفرد را در مورد چی تصنیف نموده است؟

1- آداب

2- عقیده

3- علم

4- دین


105 : مسانید به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


106 : حدیث " لعن الله الواشمات و الموتشمات والنامصات و المتنمصات" را کی روایت نموده است؟

1- ابوهریره

2- عبدالله بن مسعود

3- عایشه(رض)

4- انس بن مالک


107 : نام جد جابر بن عبدالله چیست؟

1- نضر

2- مالک

3- سنان

4- عمرو بن حرام


108 : حضرت جابر بن عبدالله در کدام سال هجری وفات نمود؟

1- 84

2- 78

3- 26

4- 94


109 : حضرت جابر بن عبدالله به سن چند سالگی وفات نمود؟

1- 84

2- 94

3- 67

4- 62


110 : معنی درست کلمه (غض البصر) چیست؟

1- راه ها

2- قبول نکردید

3- چشم را به پائین افگندن

4- دوری نمودن از رساندن ضرر


111 : دادن سلام چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


112 : خانواده بر اساس چند اصل و مفهموم تشکیل می یابد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


113 : حدیث " کسی که از ثروت برخوردار باشد و به سن ازدواج برسد و با آنهم ازدواج نکند از من نیست" را کی روایت نموده است؟

1- طبرانی

2- بیهقی

3- نسائی

4- 1 و 2 درست است


114 : مطابق فرموده حضرت محمد(ص) هر که توان ازدواج را نداشته باشد بخاطر خاموش شدن آتش شهوت در وجودش چی باید کند؟

1- زکات بدهد

2- روزه بگیرد

3- حج برود

4- جهاد کند


115 : نکاح در لغت چی را گویند؟

1- ضم کردن

2- یکجا ساختن

3- ملحق کردن

4- 1 و 2 درست است


116 : در حالت اعتدال حکم نکاح بالای فرد چیست؟

1- سنت موکد

2- واجب

3- مکروه

4- فرض


117 : بر شخصی که رغبت و تمایلش زیاد بوده و قدرت دادن مهر و نفقه را داشته باشد ودر صورت خوداری از نکاح ترس ارتکاب زنا موجود باشد حکم نکاح بالای فرد چیست؟

1- سنت موکد

2- واجب

3- مکروه

4- فرض


118 : کسی که این ترس را داشته باشد که اگر ازدواج نماید به سبب عدم قدرت بر فراهم نمودن مصارف زنده گی بر همسرش ظلم و ستم روا دارد حکم نکاح بالای فرد چیست؟

1- سنت موکد

2- واجب

3- مکروه

4- فرض


119 : حکم خطبه چیست؟

1- سنت

2- واجب

3- مستحب

4- فرض


120 : نکاح چند رکن دارد؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5