بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

201 : حدیث حسن دارای چند شرط است؟

1- 4

2- 3

3- 2

4- 5


202 : عمل به حدیث حدیث صحیح و حسن چی حکم دارد؟

1- فرض

2- سنت

3- مستحب

4- واجب


203 : حدیث "احترسوا من الناس بسوء الظن" مثال از کدام نوع حدیث می باشد؟

1- صحیح

2- حسن

3- موضوع

4- ضعیف


204 : حدیث موضوع را از چند طریق می توانیم شناسایی کنیم؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


205 : حدیث " الفقر فخری وبه افتخر" از جمله کدام نوع حدیث است؟

1- صحیح

2- حسن

3- موضوع

4- ضعیف


206 : کتابهای حدیث به اعتبار ترتیب به چند نوع است؟

1- 2

2- 3

3- 4

4- 5


207 : آن دسته از کتاب های حدیث که همه ابواب اش مربوط به علم و دین باشد به کدام نام یاد می گردد؟

1- جوامع

2- سنن

3- مسند

4- هیچکدام


208 : کتاب السنه از کیست؟

1- امام بخاری

2- امام احمد

3- امام طبرانی

4- ابو داوود طیالسی


209 : این متن و عبارت «بعضی گمانها سبب گناهان بزرگ میشوند» معنای کدام یکی از کلمات قرآنی زیر است:

1- ولاتجسس

2- ان بعض الظن اثم

3- اثم کبیر ومنافع للناس

4- عزم الامور


210 : راوی این حدیث «المستشار موتمن» کیست:

1- ابوذر

2- سعد ابن وقاص

3- ابوهریره

4- عمرفاروق


211 : اصولیان سنت نبوی را به دو بخش تقسیم کرده اند که یکی آن عبارت اند از:

1- احاد و مشهور

2- متواتر و احاد

3- مشهور و ضعیف

4- سنتی که سندش به رسول الله رسیده باشد


212 : معنایی درست این جمله «لایدخل الجنه مذمن الخمر» درحدیث شریف « لایدخل الجنه مذمن الخمر، ولالوالدیه، ولامنان» چیست:

1- قمار باز داخل جنت نمی شود

2- قاتل داخل جنت نمی شود

3- احسان و منت کننده داخل جنت نمی شود

4- شخص معتاد به شراب داخل جنت نمی شود


213 : قرآنکریم ازاحکام شرعی عملی به سه طریقه بحث میکند یکی از آن سه طریق عبارت اند از:

1- ذکراحکام بصورت دلال النص

2- ذکراحکام به صورت اشاره النص

3- ذکراحکام بصورت اجمالی

4- ذکراحکام بصورت عبارت النص


214 : یکی ازحکمت های این حدیث: (من عال جاریتین حتی تبلغا.....) این است:

1- تساوی پسران و دختران در استحاق میراث

2- حق اولویت دادن به تربیت پسران

3- اولویت دادن به تربیت دختران نسبت به پسران

4- تساوی در تربیت بین دختران و پسران


215 : این متن وعبارت «کامل ساخت» معنای کدام یکی از کلمات قرآنی میباشد:

1- مختال فخور

2- عزم الامور

3- واسبغ

4- واغضض من صوتک


216 : این متن وعبارت «ظاهری محسون و معنوی غیرمحسوس» معنای کدام یکی ازکلمات قرآنی زیر است:

1- عزم الامور

2- واسبغ علیک

3- ولاتصررخدک

4- ظاهره او باطنه


217 : کاریکه درحضور رسول الله صورت گرفته و ایشان آن را تاکید و یا دربرابر آن سکوت و خاموشی اختیار نموده باشند شامل سنت:

1- اشاری میشود

2- قولی میشود

3- عملی میشود

4- تقریری میشود


218 : طریقه نماز خواندن حضرت پیامبر (ص):

1- شامل حدیث فعلی است

2- شامل حدیث سنت تقریری است

3- شامل حدیث قولی است

4- شامل سنت سکوتی است


219 : غزوات پیامبر از مثالهای سنت:

1- قولی است

2- فعلی است

3- تقریری است

4- اشاری است


220 : در تعریف قضا و قدر، معنای درست «قضا» در زبان عربی چیست؟

1- درخواست کردن

2- قضاوت و فیصله کردن

3- حتمی بودن

4- تخصیص