بانک سوالات علوم دینی

تعداد سوالات : 500

341 : مشهور ترین شروع کتاب صحیح البخاری کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- الاکمال

2- مفهم

3- منهاج

4- فتح الباری


342 : نویستده کتاب صحیح المسلم کیست؟

1- ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری

2- ابو عیسی محمد بن عیسی ترمذی

3- عبالرحمن احمد بن شعیب نسائی

4- مالک بن انس


343 : ابوالحسین مسلم بن حجاج نیشاپوری در کدام سال وفات نمود؟

1- 205

2- 261

3- 275

4- 209


344 : تعداد احادیث تکراری کتاب صحیح المسلم چقدر است؟

1- 3033

2- 7397

3- 7748

4- 2761


345 : تعداد احادیث بدون تکرار کتاب صحیح المسلم را اشاره دارید؟

1- 3033

2- 7854

3- 7748

4- 2661


346 : منهاج نوشته کیست؟

1- قاضی عیاض

2- قرطبی

3- نووی

4- بدرالدین عینی


347 : الکمال نوشته کیست؟

1- قاضی عیاض

2- قرطبی

3- نووی

4- بدرالدین عینی


348 : «مفهم» نوشته کیست؟

1- نووی

2- بدرالدین عینی

3- قاضی عیاض

4- قرطبی


349 : مشهورترین شرح کتاب صحیح المسلم کدام یک از گزینه های ذیل است؟

1- الاکمال

2- مفهم

3- منهاج

4- همه درست است


350 : امام مسلم شاگرد کیست؟

1- امام احمد

2- امام بخاری

3- امام رازی

4- امام طبرانی


351 : شرح مشهور سنن ابو داوود نوشته کیست؟

1- امام خطابی

2- ابن العربی

3- علامه مبارکپوری

4- هیچکدام


352 : تعداد احادیث سنن ابو داوود چی مقدار است؟

1- 3956

2- 5761

3- 5274

4- 7748


353 : ابوعیسی محمد بن عیسی ترمذی در کدام سال وفات نمود؟

1- 275

2- 209

3- 303

4- 179


354 : تمام احادیث کتاب جامع ترمذی به چی تعداد است؟

1- 3956

2- 5761

3- 5275

4- 7748


355 : عارضه الاحوذی نوشته کیست؟

1- امام خطابی

2- ابن العربی

3- علامه مبارکپوری

4- هیچکدام


356 : تحفه الاحوذی نوشته کیست؟

1- امام خطابی

2- ابن العربی

3- علامه مبارکپوری

4- هیچکدام


357 : تعداد مجموعی احادیث سنن نسائی به چی تعداد است؟

1- 5761

2- 3956

3- 5274

4- 7748


358 : ابوعبدالله محمد بن یزید بن ماجه قزوینی در کدام سال وفات نمود؟

1- 275

2- 209

3- 273

4- 261


359 : تعداد احادیث بدون تکرار سنن ابن ماجه به چی تعداد است؟

1- 4341

2- 1339

3- 5761

4- 3956


360 : تعداد احادیث مجموعی سنن ابن ماجه به چی تعداد است؟

1- 4341

2- 1339

3- 5761

4- 3956