بانک سوالات کیمیا

تعداد سوالات : 100

41 : برای کوانتم نمبر اصلی `n=3` کوانتم فرعی `1` چند قیمت ذیل را می گیرد:

1- `3`

2- `4`

3- `5`

4- `2`


42 : کتلۀ مالیکولی مرکب عضوی `\alpha-methylpropanal` چند `amu` است، اگر `(C=12, H=1, O=16)`

1- `128`

2- `72`

3- `160`

4- `60`


43 : محصول تعامل ` C+2H_{2}SO_{4}\rightarrow ` عبارت است از:

1- `CO_{2}+2SO_{2}+2H_{2}O`

2- `CO+3SO_{2}+2H_{2}O`

3- `CO_{2}+2SO+2H_{2}O`

4- `CO_{2}+SO_{3}+H_{2}O`


44 : در اطراف اتوم مرکزی مرکب `CO_{2}` چند ساحه الکترونی موجود است:

1- `5`

2- `4`

3- `3`

4- `2`


45 : تفاوت فشار بخار محلول `0.5` فیصد نمک طعام با آب خالص، چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=16)`

1- `320.65`

2- `156.43`

3- `120.59`

4- `182.56`


46 : تعداد الکترون های ولانسی در مرکب کاربن دای اکساید عبارت است از:

1- `2\bar{e}`

2- `14\bar{e}`

3- `12\bar{e}`

4- `16\bar{e}`


47 : تفاوت فشار بخار محلول `2.5` فیصد نمک طعام با آب خالص، چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=1)`

1- `793.15`

2- `799.41`

3- `773.47`

4- `1623.8`


48 : نام مرکب `CH_{3}=C(CH_{3})_{2}` عبارت است از

1- Isobutyne

2- butene

3- Isobutene

4- methylpropane


49 : الدیهاید ها کدام نوع مشتقات هایدروکاربن ها است:

1- فاسفورس دار

2- کلورین دار

3- اکسیجن دار

4- نایتروجن دار


50 : کیتون ها کدام نوع مشتقات هایدروکاربن ها است:

1- اکسیجن دار

2- فاسفورس دار

3- نایتروجن دار

4- سلفر دار


51 : عنرص بیریلیم در تعاملات کیمیاوی چند رابطه تشکیل میدهد:

1- `2`

2- `4`

3- `3`

4- `1`


52 : چه چیزی بین اتوم ها و مالیکول ها سبب تشکیل روابط میگردد:

1- عمل متقابل قوه دای پول دای پول

2- عمل غیر متقابل قوه واندروالس

3- رابطه غیر هایدروجنی و آیونی

4- عمل غیر متقابل قوه دای پول دای پول


53 : به هر اندازه یی که درجه حرارت جسم سیاه بیشتر باشد، به همان اندازه طول موج های پخش شده:

1- کم میشوند

2- زیاد می شوند

3- ثابت باقی می مانند

4- به درجه حرارت ارتباط ندارد


54 : محلول آبی کدام مرکب ذیل تحت عملیه الکترولیز قرار میگیرد:

1- `C_{6}H_{6}`

2- `CH_{3}COCH_{3}`

3- `R-O-R`

4- `KOH`


55 : امینواسید ها چه قسم مرکبات است:

1- هم عضوی و هم غیر عضوی

2- عضوی

3- تمام جوابات غلط است

4- غیر عضوی


56 : تفاوت فشار بخار محلول `1.8` فیصد نمک طعام با آب خالص, چند پاسکال است: `(Po=101325pa)(Na=23, Cl=35.5, H=1, O=1)`

1- `568.27`

2- `1163.91`

3- `571.47`

4- `558.09`


57 : الکترون های ولانسی عنصر `,_{52}Te` در کدام مدار الکترونی آن قرار دارد:

1- `5s`

2- `5p`

3- `4d`

4- `4f`


58 : ترکیب کیمیاوی تیزاب سلطانی عبارت است از:

1- `4HNO_{2}+3HCI`

2- `4HNO_{3}+3HCI`

3- `HNO_{3}+3HCI`

4- `3HNO_{2}+4HCI`


59 : قوه اتصاق یا چسپندگی در مایعات نسبت به گازات:

1- زیاد تر می باشد

2- معادل می باشد

3- مساوی می باشد

4- کوچک ر می باشد


60 : غلظت مولار محلول که در `1200` ملی لیتر آن به اندازه `240` گرام مرکب کاپرسلفیت موجود باشد چند است: `(Cu=64, S=32, O=16)`

1- `5.95`

2- `3.75`

3- `6.00`

4- `1.25`