بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

181 : زبان فارسی طی چند سال در هندوستان زبان رسمی دربار بود:

1- بیشتر از 800 سال

2- بیشتر از 700 سال

3- بیشتر از 800 سال

4- یک قرن


182 : از بزرگترین شاعران متصوف زبان دری است:

1- عنصری بلخ

2- دقیقی بلخی

3- ابوشکور بلخی

4- مولانای بلخی


183 : شعر دری از لحاظ قالب شعری به چند نوع تقسیم می گردد:

1- ده نوع

2- شش نوع

3- هشت نوع

4- چهار نوع


184 : معنی اصلی واژه «سوژه» :

1- مضمون

2- ویژه

3- چرت

4- سازش


185 : وزیری که بیشتر از سی اثر منظوم و منثور به زبان دری ، ترکی و اوزبیکی نوشت، یکی ازین هاست :

1- امیر علی شیر نوایی

2- نظام الملک

3- حسن میمندی

4- فضل بن سهل


186 : امیر علی شیر نوایی مدت چند سال به شغل دیوانی در دستگاه سلطان حسین بایقرا اشتغال داشت:

1- 35 سال

2- 30 سال

3- 28 سال

4- 25 سال


187 : معنی درست واژه «مجامله» :

1- چرب زبانی

2- کوشش

3- جنگ و جدل

4- نجات


188 : مثنوی «مقامات العارفین» اثر یکی ازین هاست :

1- قاسم انوار

2- جامی

3- عنصری

4- عطار


189 : مترادف واژه «سلاله» :

1- نطفه

2- طریقه

3- وسیله

4- دسته


190 : در جملۀ «هنر چشمۀ زاینده است و دولت پاینده» کدام صنعت ادبی موجود است:

1- تلمیح

2- طباق

3- جناس

4- سجع


191 : «انشاء» در لغت به معنی :

1- ایجاد کردن

2- راه رفتن

3- ورق زدن

4- نشانی کردن


192 : معنی لغت «مبهوت» را دریابید :

1- میل کننده

2- فراگیر

3- فخر

4- حیران


193 : «تولستوی» یکی از شعرا چیره دست کشور ذیل است:

1- فرانسه

2- روسیه

3- امریکا

4- آلمان


194 : امیر علی شیر نوایی به یکی از القاب زیر مشهور است:

1- شیخ الرییس

2- ملکا شعرا

3- ملک الفصحا

4- ذواللسانین


195 : هرگاه یکی از این کلمات هم جنس را حرفی زیاده باشد، در اول یا در وسط یا در آخر، چه نوع جناس است:

1- جناس تام

2- جناس خط

3- جناس زاید

4- جناس خط


196 : معنی متضاد واژه «معضل» :

1- دشوار

2- آسان

3- معذرت

4- حاجات


197 : کتاب «سیاست نامه» اثری است متعلق به یکی ازین اشخاص :

1- ارزقی هروی

2- انوری

3- بیهقی

4- خواجه نظام الملک


198 : معنی مفرد واژه «اصوات» :

1- جمع صوت

2- صورت ها

3- صحیح

4- صوت


199 : مثنوی خسرو و شیرین نظامی را یکی ازین ها استقبال نموده است:

1- خاقانی

2- انوری

3- عنصری

4- عرفی شیرازی


200 : موزیم ملی نخست در کجا تاسیس شده بود:

1- دهمزنگ

2- باغ بالا

3- شهر غزنی

4- شهر هرات