بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

301 : کتاب «المعجم فی معاییر اشعار العجم» اثر یکی ازین هاست:

1- عبدالله بن معتز

2- راد ویانی

3- رشید و طواط

4- شمس قیس رازی


302 : خواجه عبدالله انصاری در یکی از ولایات ذیل مدفون شد:

1- بلخ

2- غزنی

3- غور

4- هرات


303 : سال تولد بیدل را مشخص کنید:

1- 1024 هـ ق

2- 975 هـ ق

3- 1063 هـ ق

4- 1054 هـ ق


304 : ادبیات را از دیدگاه مفهوم و محتوا به چند دسته کلی تقسیم میکنند:

1- شش دسته

2- چهار دسته

3- دو دسته

4- سه دسته


305 : معنی واژه «ملموس»

1- شایسته

2- وابسته

3- قابل درک

4- خنده آور


306 : توجه روی ترتیب کلمه ها و ترکیب واژه ها مربوط دانش زیر است:

1- صرف و نحو

2- بدیع

3- بیان

4- عروض


307 : صاحب نظران عرصه ادب دو عنصر را در تعریف و مفهوم ادب ضروری میدانند که عبارت اند از :

1- مفکوره و قالب فنی

2- مفکوره و تحریر

3- قالب فنی و سخنرانی

4- سخنرانی تحریر


308 : معنی اصلی واژه «مجامله»:

1- چرب زبانی

2- کوشش

3- جنگ و جدل

4- نجات


309 : بیت «به نسیمی از نجابت چمن حضور داریم *** دل چاک بال میزند سحری دمیده باشد» کدام یکی از شعرا سروده است:

1- حافظ

2- بیدل

3- رودکی

4- عبدالله انصاری


310 : تعداد ابیات مثنوی را مشخص کنید:

1- 15 بیت

2- 30 بیت

3- تعداد ابیات آن

4- از 200 الی 500 بیت


311 : بیت «گرت از دست بر آید دهنی شیرین کن *** مردی آن نیست که مشتی بزنی بر دهنی» را کدام یکی از شاعران زیرین سروده است؟

1- حافظ

2- بیدل

3- سعدی

4- مولانا بلخی


312 : متضاد واژه «باطن» :

1- حقیقت

2- ظاهر

3- خردمند

4- بطالان


313 : از نظر اطلاعات تاریخی و انشای فصیح و بلیغ از جمله کتاب های معتبر دری کدام یکی از اینهاست:

1- مقاومت حریری

2- فصوص الحکم

3- تاریخ بیهقی

4- فتوحات مکی


314 : در جمله «طاعتش موجب قربت و به شکر اندرش مزید نعمت» میان کلمات «قربت و نعمت» :

1- سجع متوازن

2- سجع متوازی

3- سجع مطرف

4- هیچکدام


315 : نام اصلی نظامی گنجوی را مشخص کنید :

1- حکیم الیاس بن یوسف

2- حکیم یوسف ابن حاتم

3- ابن اسماعیل

4- عبدالله ابی منصور


316 : عبدالرازق فانی یکی از شاعران معاصر در یکی ازین کشور ها مدفون شد:

1- پاکستان

2- انگلستان

3- ایالات متحده امریکا

4- هندوستان


317 : در تشبیه مجمل:

1- ادات تشبیه حذف میگردد

2- وجه شبه و ادات تشبیه حذف میگردد

3- وجه حذف میگردد

4- وجه شبه حذف نمیگردد


318 : معنی لغوی «نگونسار»:

1- بدبختی

2- نگارندگی

3- سرچپه

4- آتش پرست


319 : متضاد واژه «تامل» را دریابید:

1- اندیشه کردن

2- بی پروایی

3- دنبال کردن

4- درنگ کردن


320 : «پنچه تنتره» در ادبیات دری به کدام معنی بکار رفته است :

1- پنج قصه

2- پنج اندرز

3- پنج فصل

4- پنج کتاب