بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

361 : مباحث علم بیان به چند بخش تقسیم شده :

1- چهار بخش

2- دو بخش

3- سه بخش

4- شش بخش


362 : معنی واژه «ایما» :

1- ایمان آوردن

2- اشاره کردن

3- هیکل

4- زیبنده


363 : اندرز «اگر بجای اسلحه با قلم به جنگ دنیا میرفتیم، همه دشمنان نابود میشدند» از گفتار یکی از بزرگان است:

1- بلوتارک

2- مارکیز

3- بسمارک

4- حضرت علی (ع)


364 : هرگاه دو واژه از نظر نگارش و حرکت یکسان، اما از نظر معنا متفاوت باشد:

1- جناس

2- طباق

3- تلمیح

4- ملمح


365 : مولانا خال محمد خسته پژوهشگر، نویسنده، محدث و حافظ قرآن درچند سالگی به منظور اکمال تحصیلات خویش به هندوستان رفت:

1- 26 سالگی

2- 29 سالگی

3- 32 سالگی

4- 21 سالگی


366 : «بسیار امرکنند است، یعنی نفسی که به لذات و شهوات جسمانی میل کند و قلب را به جهت سفلی بکشاند» تعریف کدام یکی از گزینه های زیر میباشد :

1- سلوک

2- سالک

3- نفس اماره

4- مرشد


367 : کلمه موزیم از کدام کلمه گرفته شده است:

1- یونانی

2- انگلیسی

3- رومی

4- لاتین


368 : کدام یکی از گزینه های زیر صنایع معنوی است :

1- ایهام

2- سجع

3- جناس تام

4- جناس خط


369 : یکی از آثار مشهور و مهم فیض محمد کاتب است:

1- تحفة الحبیب

2- مخزن الابرار

3- تحفة الابرار

4- فراقنامه


370 : معنای لغت «تارک» :

1- ترک کننده

2- تراوش کننده

3- فرق

4- تاریکی


371 : یکی از شاعران معروف دورۀ سامیان است:

1- عنصری

2- فرخی

3- منوچهری

4- ابوطیب مصعبی


372 : بهارستان اثری است که به پیروی یکی از این آثار نگاشته شده است:

1- خمسه نظامی

2- دقیقی نامه

3- کلیله و دمنه

4- گلستان


373 : معنی تضاد واژه «طراوت» :

1- شادابی

2- توانگری

3- پژمرده گی

4- طهارت کردن


374 : معنای متضاد واژه «ازل» :

1- ابد

2- زوال

3- ذلت

4- ظالم


375 : اثر زیر جامی از جمله آثار منثور اوست :

1- سبحه الابرار

2- اسکندر نامه

3- لوایح و لوامح

4- سلسله الذهب


376 : حد اقل قصیده شامل چند بیت میباشد :

1- چهار بیت

2- پانزده بیت

3- چهل بیت

4- دوازده بیت


377 : ابیات ذیل را یکی از شاعران ذیل سروده است: جز من اگرت عاشق شیداست بگو ***** ور میل دلت به جانب ماست بگو ور هیچ مرا در دل تو جاست بگو ***** گر هست بگو، نیست بگو، راست بگو

1- بیدل

2- حافظ

3- مولانای بلخ

4- خواجه عبدالله


378 : در جمله « روی او ماه است، اگر بر ماه مشک افشان شود» کدام نوع تشبیه بکار رفته است:

1- تشبیه مجمل

2- تشبیه بلیغ

3- تشبیه مؤکد

4- تشبیه جمع


379 : معنی مفرد واژه «شبانان» :

1- نگهبان گوسفندان

2- چوپان

3- شیفتگان

4- نگهبانان گوسفندان


380 : پایتخت فرمانروایی شاهرخ میرزا در کجا بود:

1- هرات

2- فراه

3- مرو

4- همه