بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

441 : متضاد معنی واژه «مستغنی» :

1- ثروتمند

2- نیازمند

3- برتری

4- زشت


442 : در مورد جنگ با ارجاسپ و ظهور زردشت سروده شده است، کدام یکی ازین هاست:

1- ظفر نامه

2- بهمن نامه

3- بروزنامه

4- گشتاسپ نامه


443 : بیدل در کدام یکی از تاریخ ها وفات نموده است:

1- 1133 هـ ق

2- 1131 هـ ق

3- 1143 هـ ق

4- 1132 هـ ق


444 : «ارمغان جوانی» اثر کیست:

1- انور بسمل

2- محمود طرزی

3- قاری عبدالله

4- عبدالرازق فانی


445 : یکی از اینها از جمله شعرای عارف قرن نهم و دهم به شمار میرود:

1- عنصری

2- رودکی

3- قاسم انوار

4- فردوسی


446 : در بیت «متاز بر سر مظلوم ساکن ای ظالم ***** که دست فتنه ایام بر سرت تازت» را یکی از شعرای زیر سرود است:

1- منوچهری

2- واعظ کاشفی

3- عبدالله انصاری

4- غزنوی


447 : عبدالرحمن پژواک ، شاعر و نویسنده توانای کشور در کدام سال دیده به جهان گشود:

1- 1252 هـ ش

2- 1273 هـ ش

3- 1296 هـ ش

4- 1304 هـ ش


448 : اندرز « نزدیک ترین چیزها مرگ و دوری ترین چیز ها آرزوست» متعلق به یکی از بزرگان و دانشمندان است:

1- سقراط

2- بطلیموس

3- یحیای برمکی

4- برنارد شاو


449 : دانشمندان عرصۀ ادب چند عصر را در تعریف ادب ضروری میدانند:

1- چهار

2- شش

3- دو

4- سه


450 : اولین سرایندۀ شاهنامه ................ است.

1- دقیقی

2- فردوسی

3- عنصری

4- فرخی


451 : یکی از آثار مشهور منوط به نظامی گنجه یی است:

1- بهمن نامه

2- هزار و یک شب

3- لیلی و مجنون

4- وامق و عزرا


452 : بزرگترین اثر نظامی است:

1- خمسه

2- ظفرنامه

3- بهارستان

4- تاریخ جهان گشا


453 : برای نخستین بار در زمان یکی از شاهان زیر زمینۀ تحصیل برای دختران و پسران مساعد گردید:

1- حبیب الله خان

2- نادرشاه

3- امان الله خان

4- امیر علی شیر نوایی


454 : در جمله «خداوند بزرگ است»، واژه «بزرگ» کدام یکی از گزینه های زیر می باشد:

1- ابتدا

2- مسند الیه

3- مسند

4- خبر


455 : شاعری که در اشعارش تصورات غنایی زیاد است:

1- اسدی توسی

2- فردوسی

3- جامی

4- دقیقی بلخی


456 : یکی از واژه های ذیل خانه یی را گویند که از چوب سازند:

1- طارم

2- کاخ

3- عاج

4- کوشک


457 : معنی واژه «ممارست» :

1- مجادله

2- نیکویی

3- فرسوده

4- تمرین کردن


458 : نخستین دیوان شعری و اثر چاپی مولانا خال محمد خسته، پژوهشگر و محدث کشور یکی ازین چهار است:

1- دبیرستان بلخ

2- نظم الحیات

3- خمستان

4- رمز حیات


459 : «بوکاچیو» یکی از چهره های ادبیات کشور :

1- ایتالیا

2- انگلستان

3- امریکا

4- فرانسه


460 : کدام یکی از ویژه گی های زیر در شعر بیدل دیده نمیشود:

1- باریک اندیشی

2- تاریخ نگاری

3- خیال انگیزی

4- بازی با کلمات