بانک سوالات دری

تعداد سوالات : 500

81 : از شاخه های مهم زبان سامی یکی از گزینه های زیر است :

1- عربی

2- تبتی

3- مجاری

4- برمایی


82 : بیت «همه کس رساغ مطلب به دری رسانید و نازید - من ونازنی جانی که به لب رسیده باشد » سروده کدام شاعر است :

1- خواجه عبدالله انصاری

2- بیدل

3- قاری بیتاب

4- قاری عبدالله


83 : زبانهای مصری شامل خانواده زبانی زیر می شود :

1- حامی

2- تیتی

3- اورالی

4- التایی


84 : ( آیینه حسن ) از ترکیبات مورد کاربرد کدام یک از شاعران زیر است :

1- عنصری

2- حنظله بادغیسی

3- بیدل

4- اسدی توسی


85 : «فیضی از فیوضات» از آثار قلمی کدام شخصیت زیر است:

1- سعد الدین انصاری

2- عبدالهادی دایی

3- کاتب هزاره

4- محمود هزاره


86 : مطابق املای زبان دری درست ترین شکل نوشتاری ترکیب زیر کدام گزینه است :

1- گیسوی ام

2- گیسونم

3- گیسوام

4- گیسویم


87 : در مصراع «آدم چو پیاله باشد و روح چو می» جز «چو» یکی از گزینه های زیر است :

1- ادات تشبیه

2- وجه شبه

3- مشبه

4- مشبه به


88 : در مصراع « می ارغوان بر لب جوی جوی» کدام نوع جناس به کار رفته است :

1- جناس خط

2- جناس تام

3- جناس ناقص

4- جناس زاید


89 : کدام یکی از گزینه های زیر یکی از آثار خواجه عبدالله انصاری است :

1- بروز نامه

2- قاموس نامه

3- مناجات نامه

4- عقل نامه


90 : درست ترین اشکال نوشتاری عبارت را در گزینه هایی زیر دریابید:

1- سویی خویشتن

2- سوای خویش تن

3- سوی خویش تن

4- سوی خویشتن


91 : در شعر کدام یک از این ها بار ادبی و معنایی کلمات به سرحد کامل خود رسیده است:

1- رشید و طواط

2- محمود و رازق هروی

3- بیدل

4- حلظله بادغیسی


92 : واژه که معنایش « مابین زمین و آسمان » است آن را دریابید:

1- مهتاب

2- ذروه

3- حلل

4- جو


93 : هر گاه حرف پایانی واژه « الف » باشد در هم گذاری با فعل اسنادی «استم» الف از آغاز ان چی می شود:

1- به «ی» تبدیل می شود

2- حذف می شود

3- به « ء » تبدیل می شود

4- حذف منی شود


94 : چند بحر عروضی را دانشمندان دری بنا نهادند:

1- شانزده بحر

2- ده بحر

3- سه بحر

4- بیست بحر


95 : واژه یی که معنایش « واقعه یی که بر کسی گذشته باشد » است آن را دریابید:

1- خلاقیت

2- خاطره

3- سجیه

4- داستان


96 : اثر « تاریخ حکامی متقدمین » نوشته یک از اینهاست:

1- عوفی سمرقندی

2- نجف لعمانی

3- نظامی عروضی

4- فیض محمد کاتب


97 : شاعری که چندین حبسیه از خود به یادگاری گذاشته است کدام یک از شخصیت های زیر است:

1- سعدی

2- خاقانی

3- منچهری

4- حافظ


98 : معنی واژه «قندیل» را مشخص سازید.

1- فنداق

2- چراغدان

3- قدرت

4- قندانی


99 : امیر علی شیر نوایی در چند سالگی به شعر گویی پرداخت:

1- ده سالگی

2- یازده سالگی

3- پانزده سالگی

4- سیزده سالگی


100 : سجعی که در الفاظ آن حروف روی متفق ولی وزن مختلف است.

1- سجع متوازن

2- سجع متوازی

3- موازنه

4- سجع مطرف