بانک سوالات جغرافیه صنف دوازدهم

تعداد سوالات : 104

61 : هیات سیاسی انگلیسی به سرکرده گی مارتمیر دیورند چند نفری بود:

1- 17 نفری

2- 15 نفری

3- 10 نفری

4- 5 نفری


62 : مواد معاهده دیورند توسط کی ترتیب شده بود:

1- روس ها

2- افغانها

3- انگلیس ها

4- همه درست است


63 : امیر عبدالرحمن خان معاهده دیورند را در کجا امضا نمود:

1- قصر چهلستون

2- قصر دلگشاه

3- ارگ

4- قصر تاج بیگ


64 : معاهده دیورند در کدام ماه سال 1893 امضا شد:

1- دسمبر

2- جولای

3- اکتوبر

4- نوامبر


65 : عبدالرحمن خان معاهده دیورند را به مشوره کی امضا نمود:

1- مردم

2- اراکین دولت

3- کابینه

4- بدون مشوره


66 : طول خط فرخی دیورند چقدر است:

1- 1900 کیلومتر

2- 1920 کیلومتر

3- 1930 کیلومتر

4- 1950 کیلومتر


67 : در امضاء معاهده دیورند نقاط حاکم استراتیژیک به جانب کدام کشور قرار گرفت:

1- چین

2- روسیه

3- افغانستان

4- هند بریتانوی


68 : بعد از امضاء معاهده دیورند شورشها خصوصاً در کدام قبایل آغاز یافت:

1- وزیر

2- سوز

3- پنجابی

4- 1و 2 درست است


69 : انگلیس ها به جبر و ستم به قناعت قبایل:

1- موفق نشدند

2- موفق شدند

3- شاید موفق شده باشند

4- شاید موفق نشده باشند


70 : بعد از معاده دیورند انگلیس ها چقدر پول اضافی به عبدالرحمن خان می پرداختند:

1- 18 لک

2- 10 لک

3- 6 لک

4- 12 لک


71 : به طرف غرب افغانستان چند خط سرحدی وجود دارد:

1- سه

2- پنج

3- یک

4- دو


72 : خطوط سرخدی مکمهان و فخری در کدام سمت افغانستان واقع است:

1- شمال

2- شرق

3- غرب

4- جنوب


73 : منطقه سیستان در کدام قسمت کشور واقع است:

1- شمال غرب

2- جنوب غرب

3- جنوب شرق

4- شمال شرق


74 : سرکرده قبیله سربند کی بود:

1- علی خانوف

2- علی خان

3- علی مونوف

4- علی جان


75 : تحقیقات ریس هیات انگلیس با سران ایرانی و افغانی در سیستان چه مدت طول کشید:

1- پنج سال

2- سه سال

3- دو سال

4- چهار سال


76 : مناطق غرب رود نادعلی به کدام نام یاد می گردد:

1- سیستان خاص

2- ماورای سیستان

3- سیستان تمام

4- همه درست است


77 : مناطق شرق رود نادعلی به کدام نام یاد می شود:

1- سیستان خاص

2- ماورای سیستان

3- سیستان تمام

4- همه درست است


78 : ماورای سیستان مربوط کدام کشور است:

1- افغانستان

2- روسیه

3- پاکستان

4- ایران


79 : سیستان خاص مربوط کدام کشور است:

1- افغانستان

2- ایران

3- پاکستان

4- روسیه


80 : آب دریای هلمند در کدام سال از مسیر اصلی خود ( رود نادعلی) منحرف شد:

1- 1270 هـ ش

2- 1271 هـ ش

3- 1273 هـ ش

4- 1274 هـ ش