بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

241 : آیا امکان استفاده دوباره از منابع قابل تجدید وجود دارد؟

1- بلی

2- شاید

3- نخیر

4- هیچکدام


242 : در کدام نوع از انرژی امکان استفاده دوباره از منابع وجود دارد؟

1- انرژی قابل تجدید

2- انرژی غیر قابل تجدید

3- هردو

4- هیچکدام


243 : از جمله منابع انرژی غیر قابل تجدید بشمار میرود؟

1- زغال سنگ

2- نفت

3- گاز

4- همه درست است


244 : آیا انسان ها میتوانند از انرژِی قابل تجدید به شکل دوامدار استفاده کنند؟

1- نخیر

2- شاید

3- بلی

4- هیچکدام


245 : آیا در افغانستان از دو نوع انرژِی یعنی غیر قابل تجدید و قابل تجدید استفاده صورت میگیرد؟

1- نخیر

2- بلی

3- امکان دارد

4- هیچکدام


246 : از کدام نوع انرژی قابل تجدید در افغانستان صورت میگیرد؟

1- باد

2- آب

3- آفتاب

4- همه


247 : از کدام نوع انرژی قابل تجدید در افغانستان به پیمانه وسیع استفاده صورت میگیرد؟

1- آفتاب

2- باد

3- آب

4- همه


248 : از نیمه اول کدام قرن استفاده از برق در کشور آغاز یافت؟

1- قرن بیست و یک

2- قرن نزده

3- قرن بیست

4- قرن هجده


249 : داینموی کوچک برق که برای اولین بار از آن در افغانستان استفاده شد ظرفیت چند چراغ را داشت؟

1- 30

2- 20

3- 40

4- 15


250 : داینموی کوچک برق در کدام سال در شهر کابل به کار افتاد؟

1- 1227 هـ ش

2- 1237 هـ ش

3- 1275 هـ ش

4- 1272 هـ ش


251 : در سال های 1275 الی 1277 هـ ش چندین دستگاه کوچک برق دیگر از انرژی ................ به کار افتاد؟

1- نفت

2- گاز

3- بخار

4- زغال سنگ


252 : اولین دستگاه کوچک برق در کدام ولایت به کار انداخته شد:

1- جلال آباد

2- کابل

3- هرات

4- قندهار


253 : ترسیم حصه از سطح زمین و یا تمام زمین را بنام .................یاد می کنند :

1- چوکات

2- نقشه

3- ارتفاع

4- نقاشی


254 : کشور های خورد و بزرگ با ساحه تحت الحمایه، کشور های کامنولت، تحت قیومیت با طرز سیاست آنها در کدام نقشه ها جاگزین میشوند :

1- نقشه های سیاسی

2- نقشه های فزیکی

3- 1 و 2

4- هیچکدام


255 : ساحه معین اراضی که درنقشه نشان داده میشود بکدام واسطه احاطه میشود :

1- توسط کناره های صفه

2- توسط دیوار

3- توسط چوکات نقشه

4- هیچکدام


256 : مهارت هنری درچوکات نقشه با اهمیت بوده وهر قدر چوکات زیبا و شفاف رسم شود به همان اندازه :

1- خوب میشود

2- دلچسپ میشود

3- خسته کن میشود

4- 1 و 3


257 : در کدام نقشه ها راه های حمل ونقل، جاده های سفلت شده، خطوط آهن ومتروها در سطح خشکه نشان داده میشود :

1- نقشه های تجارتی

2- نقشه های اقتصادی

3- نقشه های مواصلاتی

4- نقشه های مواصلاتی بحری


258 : دوایر طول البلد و عرض البلد در شمال ، جنوب ، شرق و غرب نقشه ، کدام مشخصات جغرافیائی را نشان می دهد :

1- طول و عرض

2- عرض

3- ارتفاع

4- 1 و 3


259 : دوایر طول البلد و عرض البلد توسط چه نوع رنگ ترسیم میشوند :

1- تیره

2- ضخیم

3- خفیف و نازک

4- سیاه و تیره


260 : انواع مقیاس کدام ها اند :

1- کسری RF

2- گرافی

3- لفظی

4- همه جوابات