بانک سوالات جغرافیه

تعداد سوالات : 500

81 : موافقت نامه جهت استفاده مشترک آب دریای آمو و پنج در کدام سال به امضاء رسید:

1- 1945 میلادی

2- 1946 میلادی

3- 1950 میلادی

4- 1964 میلادی


82 : فیصله گردید جهت مذاکرات هیات های افغانستان و روسیه و بریتانیا در کجا حاضر گردید:

1- مرو

2- پنجده

3- سرخس

4- نیشابور


83 : پل خاتون بالای کدام دریا قرار دارد:

1- هریرود

2- سالنگ

3- آمو

4- پنج دریا


84 : عساکر کدام کشور از پل خاتون بحیث پایگاه نظامی کار گرفتند:

1- انگلستان

2- روسیه

3- افغانستان

4- ترکیه


85 : تعداد عساکر افغان برای حفظ پنجده چقدر بود:

1- 2500

2- 1500

3- 1000

4- 2000


86 : سرکرده عساکر روس در پنجده کی بود:

1- پرنس گورچکوف

2- علی خانوف

3- علی مونوف

4- علی بایروف


87 : پنجده و آق تپه در کدام سال توسط روس ها اشغال شد:

1- 1888 میلادی

2- 1985 میلادی

3- 1875 میلادی

4- 1885 میلادی


88 : برای تعیین سرحد شمال غربی افغانستان بین روسیه و انگلستان مذاکرات در کجا صورت گرفت:

1- پاریس

2- لندن

3- مسکو

4- تاشکند


89 : در تعیین خط سرحدی ریجوی نماینده روس ها کی بود:

1- علی خانوف

2- کپتان کامروف

3- پرنس کورچکوف

4- چارلس پت


90 : خط سرحدی ریجوی در مدت چند سال تثبیت گردید:

1- 6 سال

2- 5 سال

3- 12 سال

4- 4 سال


91 : طول خط سرحدی ریجوی چقدر است:

1- 550 کیلومتر

2- 540 کیلومتر

3- 560 کیلومتر

4- 530 کیلومتر


92 : خط سرحدی ریجوی چقدر است:

1- ذوالفقار الی خماب

2- زرقول الی خماب

3- ویکتوریا الی خماب

4- ذوالفقار الی زرقول


93 : خط سرحدی پامیر بین افغانستان و کدام کشور است:

1- چین

2- ازبکستان

3- تاجکستان

4- پاکستان


94 : سرحد شمال شرقی بین افغانستان و کدام کشور است:

1- چین

2- هند

3- تاجکستان

4- ازبکستان


95 : سطح مرتفع پامیر و واخان چند متر از سطح بحر ارتفاع دارد:

1- 5000 متر

2- 6000 متر

3- 4000 متر

4- 6500 متر


96 : سطح مرتفع پامیر به کدام نام شهرت است:

1- بام امریکا

2- بام دنیا

3- بام افغانستان

4- همه درست است


97 : واضح نبودن منبع و سرچشمه کدام دریا باعث ایجاد مشکالت در تعیین سرحد شمال شرقی می گردید:

1- سند

2- واخان

3- پنج

4- آمو


98 : در تعیین سرحدات شمال شرقی نماینده افغانستان کی بود:

1- غلام محی الدین انیس

2- غلام سرور خان

3- غلام محی الدین خان

4- هیچکدام


99 : مذاکره برای تعیین خط سرحدی پامیر چه مدت طول کشید:

1- 7 ماه

2- 5 ماه

3- 4 ماه

4- 9 ماه


100 : برای موجودیت یک منطقه حایل کدام منطقه را ناخواسته به افغانستان سپردند:

1- پامیر

2- واخان

3- درقد

4- شغنان