بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

181 : منرال بارايت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :

1- سفيد روشن

2- زرد

3- آبی

4- همه درست اند


182 : يکی از منرال های ذيل به رنگ های سفيد روشن ، سبز و سرخ می باشد :

1- فلورايت

2- پارايت

3- هيماتايت

4- پايرايت


183 : منرال تالک به يکی از رنگ های ذيل می باشد :

1- خاکی

2- سبز

3- سفيد

4- 1 و 3 درست اند


184 : يکی از منرال های ذيل به رنگ های سرخ گوشتی و گلابی می باشد :

1- ارتوکلاز

2- البيت

3- بيوتيت

4- 1 و 2 درست اند


185 : منرال بيوتيت به يکی از رنگ های ذيل می باشد :

1- تاريک

2- سبز تيره

3- بنفش

4- 1 و 2 درست اند


186 : دومين گروپ مهم منرال ها عبارت است از :

1- سيليکات ها

2- کاربنات ها

3- سلفات ها

4- فاسفات ها


187 : کدام نوع منرال ها سنگ های چونه را تشکيل ميدهند :

1- کاربناتی

2- اوکسايدی

3- سيليکاتی

4- سلفايدی


188 : منرال های گروپ کاربنات با کدام خواص ذيل مشخص شده می توانند :

1- واکنش با تيزاب ها

2- مشخصه رنگ

3- مشخصه سختی

4- 1 و 2 درست اند


189 : کدام يک از منرال های ذيل به گروپ اکسايد ها ارتباط می گيرد :

1- فلورايت

2- کوارتز

3- هيماتايت

4- بارايت


190 : کدام يک از منرال های ذيل به گروپ هااليد ها ارتباط می گيرد :

1- دولومايت

2- فلورايت

3- هاليت

4- 2 و 3 درست اند


191 : يکی از معادن ذيل در جناح شمالی سلسه کوه تيربند ترکستان در شمال کشور واقع می باشد :

1- زغال سنگ

2- نفت

3- گاز

4- 2 و 3 درست اند


192 : يکی از معادن ذيل در جناح شمالی هندوکش و در امتداد پاراپامير واقع می باشد :

1- معادن سرب

2- معادن مس

3- معادن طلا

4- زغال سنگ


193 : يکی از معادن ذيل در مرکز و شمال شرق به سلسله کوه های هندوکش و بابا ارتباط می گيرد :

1- معادن آهن

2- معادن طلا

3- معادن سلفر

4- معادن نمک طعام


194 : يکی از معادن ذيل در نواحی شمال غرب در سلسله کوه هندوکش واقع است

1- سرب

2- مس

3- طلا

4- همه درست اند


195 : سنگ های قيمتی وگرانبها مانند بريليوم ، لاجورد و ارگونيت در کدام قسمت کشور به مشاهده ميرسند :

1- شمال کشور

2- جنوب کشور

3- شرق کشور

4- غرب کشور


196 : معادن سلفر و نمک طعام در کدام قسمت کشور موجود می باشند :

1- غرب کشور

2- جنوب کشور

3- شرق کشور

4- شمال کشور


197 : يکی از عناصر ذيل از جملۀ فلزات نجيبه می باشد :

1- طلا

2- سوديم

3- نقره

4- 1 و 3 درست اند


198 : معدن بزرگ آهن که در آسيای جنوب شرق کم نظير است ، يکی از معادن ذيل می باشد

1- نقره خانه

2- حاجی گک

3- حاجی علم

4- پلنگ سر


199 : معدن آهن حاجی گک دريکی از ولايات ذيل موقعيت دارد :

1- سمنگان

2- باميان

3- بدخشان

4- بغلان


200 : يکی از معادن ذيل در ولايت لوگر جوار شهر برکی راجان سمت جنوب شهر کابل موقعيت دارد :

1- معدن آهن حاجی گک

2- معدن مس عينک

3- معدن کروميت

4- هيچکدام