بانک سوالات جیولوژی

تعداد سوالات : 250

81 : در جدول ماووس توپاز بين کدام دو منرال ذيل موقعيت دارد :

1- کوارتز و کروند

2- کروند و الماس

3- اپاتيت و کوارتز

4- فلوريت و ارتوکلاز


82 : توپاز يکی از منرال های ذيل را خط يا تخريش کرده می تواند :

1- کروند

2- الماس

3- کوارتز

4- 1 و 2 درست اند


83 : يکی از منرال های ذيل از نظر سختی در جدول ماووس به درجۀ دوم قرار دارد :

1- توپاز

2- گچ

3- کروند

4- کوارتز


84 : يکی از منرال های ذيل گچ را خط يا تخريش کرده نمی تواند :

1- کلسيت

2- تالک

3- فلوريت

4- اپاتيت


85 : فلوريت يکی از منرال های ذيل را خط يا تخريش کرده نمی تواند :

1- تالک

2- گچ

3- کلسيت

4- اپاتيت


86 : ارتوکلاز توسط يکی از منرال های ذيل خط يا تخريش شده می تواند :

1- کوارتز

2- توپاز

3- کروند

4- همه درست اند


87 : در جدول ماووس کروند بين کدام دو منرال ذيل موقعيت دارد :

1- توپاز و الماس

2- ارتوکلاز و توپاز

3- اپاتيت و کوارتز

4- فلوريت وارتوکلاز


88 : شکل ظاهری منرال ارتباط می گيرد با :

1- شکل کرستال منرال

2- شکل مصنوعی منرال

3- شکل طبيعی منرال در طبيعت

4- 1 و 3 درست است


89 : شکل ظاهری برای منرال مشابه :

1- ثابت است

2- غير ثابت است

3- متحول است

4- 2 و 3 درست است


90 : کدام يک از منرال های ذيل شکل مکعبی ندارد :

1- کوارتز

2- گالينيت

3- پايرايت

4- فلوريت


91 : کلسيت و دولوميت مربوط يکی از گروپ های ذيل منرال ها می شود :

1- سلفيد ها

2- کاربنات ها

3- سلفات ها

4- سيليکات ها


92 : يکی ازمنرال های ذيل با تيزاب رقيق HCl عکس العمل نشان ميدهد :

1- کلسيت

2- دولوميت

3- هاليت

4- 1 و 2 درست است


93 : جيولوجست ها معمولا با خود يکی از مواد ذيل را در طبراق جيولوجيکی خود در ساحه می داشته باشند :

1- `H_{2}SO_{4}`

2- `HCl`

3- `MNO_{3}`

4- همه درست است


94 : هاليت با داشتن يکی از خواص ذيل نسبت به ساير منرال ها متمايز می باشد :

1- ذايقۀ شور

2- رنگ سفيد

3- شکل مکعبی

4- هيچکدام


95 : مگنيتيت با داشتن يکی از خواص ذيل نسبت به ساير منرال ها متمايز می باشد :

1- خاصيت مقناطيسی

2- خاصيت تيزابی

3- رنگ سفيد

4- همه درست است


96 : طلا و پايرايت هر دو دارای رنگ طلايی اند چگونه آنها را ازهم تفکيک می کنند :

1- اثر خط آنها ازهم فرق دارند

2- طلا رنگ سرخ طلايی دارد

3- پايرايت رنگ زرد طلايی دارد

4- 2 و 3 درست است


97 : منرال ملخيت با کدام يک از خاصيت های ذيل تشخيص شده می تواند :

1- سختی

2- اثرخط

3- رنگ

4- شکل ظاهری


98 : منرال های گروپ کاربنات را از غيرکاربنات ها چگونه تفکيک می شوند :

1- منرال های گروپ غيرکاربنات ها باتيزاب رقيق HCl عکس العمل نشان نميدهند

2- منرال های گروپ کاربناب شکل کرستلی ندارند

3- منرال های گروپ کاربنات ها با تيزاب رقيق HCl عکس العمل نشان ميدهند

4- 1 و 3 درست است


99 : سختی منرال اپاتيت چند است :

1- 3

2- 4

3- 5

4- 6


100 : در طبيعت :

1- بيشتر از 6000 منرال کشف گرديده است

2- بيشتر از 7000 منرال کشف گرديده است

3- بيشتر از 5000 منرال کشف گرديده است

4- بيشتر از 4000 منرال کشف گرديده است