بانک سوالات تاریخ

تعداد سوالات : 500

201 : بیرق عباسی ها کدام رنگ را داشت :

1- سفید

2- سیاه

3- سبز

4- سرخ


202 : کدام یک از حکمرانان اموی بر ضد ابو مسلم قیام نمود :

1- نصر بن سیار

2- منصور

3- ابراهیم

4- طاهر فوشنجی


203 : ابراهیم عباسی توسط کدام یک از اشخاص ذیل به قتل رسید :

1- یزید

2- مروان حمار

3- عبدالملک

4- معتصم بالله


204 : مرکزخلافت اموی ها کدام شهر بود :

1- کوفه

2- بصره

3- سفید بخ

4- دمشق


205 : اولین خلیفه عباسی ها کی بود:

1- مروان حمار

2- ابومسلم خراسانی

3- ابو العباس سفاح

4- خالد برمکی


206 : ابو مسلم خراسانی در زمان سلطنت کدام شخص به قتل رسید :

1- ابراهیم عباسی

2- ابو العباس سفاح

3- منصور

4- هیچکدام


207 : ابومسلم خراسانی درکدام سال به قتل رسید :

1- 135 ق

2- 134 ق

3- 755 م

4- 2 و 3


208 : میر فولاد پسر کی بود :

1- بنداد هرمزد

2- ملک شنسب

3- ابو العباس

4- منصور


209 : امیر کرور فرزند امیر فولاد در کدام سال در غور امیر گردید :

1- 129 ق

2- 130 ق

3- 160 ق

4- 140 ق


210 : اولین شعر پشتو را کدام شخص سروده است :

1- امیر فولاد

2- امیر کرور

3- هولاکوخان

4- بیت نیکه


211 : عباسی ها منسوب به کدام خاندان و شخص اند :

1- بنی امیه

2- خاندان حضرت عباس

3- بنی هاشم

4- 2 و 3


212 : عباسی ها در کدام قرن وارد سیاست شدند :

1- `2` هجری

2- `3` هجری

3- `1` هجری

4- `4` هجری


213 : عباسی ها در کدام سال به قدرت رسیدند :

1- 128 هجری

2- 749 میلادی

3- 140 میلادی

4- 1 و 2


214 : دوره حکمرانی عباسی ها چند سال دوام نمود :

1- 500 سال

2- 523 سال

3- 560 سال

4- 530 سال


215 : در زمان عباسی ها ، مالیات از 40 میلیون درهم به چند میلیون رسید :

1- 70 میلیون

2- 80 میلیون

3- 50 میلیون

4- 60 میلیون


216 : در کدام یک از دوره های ذیل سیستم زراعت وآبیاری در کشور ما قانونمند شد :

1- اموی ها

2- برمکی ها

3- صفاری ها

4- عباسی ها


217 : در دوران عباسی ها از کدام یک دریا های ذیل کانال های جدید شاخته شد :

1- هریرود و هلمند

2- آمو و هلمند

3- هریرود و فراه رود

4- همه


218 : در دوران عباسی ها چند آسیاب آبی در بلخ ساخته شد :

1- `40`

2- `50`

3- `60`

4- `70`


219 : در دوران عباسی ها مراکز عمده تولیدات پشم کدام ولایات بود :

1- بلخ و هرات

2- تالقان و مرغاب

3- هرات و نیمروز

4- تخار و تالقان


220 : کدام یک از اینها از جمله کار های عمده دوران عباسی ها بشمار می آید :

1- بلخ مرکز عمده تجارتی گردید

2- در غور آهن و مس استخراج گردید

3- در بلخ گندم و برنج زرع می گردید

4- همه